Concertino Praga - Aktuality

7. květen 2003

Concertino Praga děkuje za laskavou podporu

KOOPERATIVA,pojišťovna a. s.
Uvědomujeme si velký význam neziskových aktivit, které jsou nezbytné pro rozvoj občanské společnosti. Každoročně proto přispíváme nemalými finančními prostředky na vzdělávací projekty, kulturu i sport a účastníme se řady významných humanitárních akcí. Aktivně tak pomáháme vytvářet kulturní a sociálně zdravé prostředí v České republice.

PETROF, spol. s r. o.
Hudba - krásné slovo. Spojuje lidi na celém světě, aniž by příliš museli znát jazyky. Provází člověka od narození do konce jeho života. V dnešním světě plném násilí pohladí po duši. Vyluzuje se na různé hudební nástroje, z nichž nejuniverzálnější je piano. Hraje sólově i ve skupině. Kdo ho jednou ovládne, většinou se s ním celý život nerozloučí. V Hradci Králové, metropoli východních Čech, v zemi ve střední Evropě, v zemi s velkou hudební tradicí, stavíme piana už 139 let.

MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC
Počet obyvatel: žije v něm téměř 23 000 obyvatel.
Rozloha: cca 38 km2.
Sídelní místo stejnojmenného okresu - největšího v ČR: 1944 km2.
Městský úřad - starosta ing. Karel Matoušek o vítězích soutěže Concertino Praga:
"Tito mladí umělci vždy znovu získávají náš obdiv, nejen pro svůj mladistvý věk, ale i pro zralost svých výkonů. Po letech, kdy se z nich často stávají hvězdy koncertního nebe, pyšně vzpomínáme, že jsme i my byli svědky počátku jejich umělecké dráhy."

ČESKÁ TELEVIZE
Posláním České televize je sloužit veřejnému zájmu, přispívat k utváření demokratické společnosti a podporovat začleňování České republiky do evropských struktur...
Rozvíjí kulturní identitu českého národa, národnostních a etnických menšin, které žijí v České republice...
Dále je povinna zprostředkovávat duchovní, vědecké, umělecké a další pozitivní hodnoty a tím se podílet na všestranném rozvoji jedince, rodiny, společenství a lidských vztahů...
Přispívá k všestranné a vkusné zábavě diváků.
Statut ČT

ČESKÁ FILHARMONIE
Novorenesanční budova Rudolfina stojí za pozemku nazývaném Rejdiště. V roce 1873 odkoupila tento pozemek Česká spořitelna se záměrem vybudovat zde Dům umělců jako součást oslav padesátého výročí svého založení. Patronát nad stavbou převzal korunní princ Rudolf, po němž dostala stavba jméno. Česká filharmonie se poprvé představila veřejnosti 4. ledna 1896. Slavnostní koncert řídil Antonín Dvořák, největší umělecká osobnost tehdejší doby. Své výjimečné postavení v mezinárodním měřítku, které je nutné neustále obhajovat vysokou kvalitou každého výkonu, si Česká filharmonie vydobyla především spojením spontánní muzikality s vysokou technickou úrovní hry a vytvořením vlastního interpretačního stylu.

NÁRODNÍ MUZEUM
Národní muzeum je největším muzeem České republiky. Jeho posláním je přispívat k rozvíjení národní identity, stejně jako vědomí příslušnosti k širšímu celku evropského a světového společenství a kultury. Budova muzea je mohutným novorenesančním palácem. Nejdůležitějšími prostorami je vstupní vestibul, monumentální dvorana hlavního schodiště a sál Panteonu umístěný pod hlavní kopulí. Je to jedna z nejslavnostnějších síní v českých zemích. Co se hudby týče, do povědomí místních i zahraničních posluchačů už pevně vstoupily Koncerty na schodech. Dne 20. 5. 2003 tam proběhne v rámci 80. výročí vysílání Českého, resp. Československého rozhlasu, a 185. výročí vzniku Národního muzea koncert laureátů Concertina Praga z minulých let.

NADACE BOHUSLAVA MARTINŮ
Český skladatel Bohuslav Martinů patří mezi významné osobnosti hudby 20. století. Většinu svého života prožil v emigraci, i když několikrát učinil pokus vrátit se zpátky do své země. Tato touha se mu nikdy nesplnila a nakonec zemřel v roce 1959 ve Švýcarsku jako americký státní občan. S ohledem na tehdejší právní řád, neumožňující vznik samostatných nadací, byla Nadace Bohuslava Martinů zřízena 16. 10. 1975 při Českém hudebním fondu s posláním "všestranně napomáhat k poznávání, šíření a uplatňování celého životního díla Bohuslava Martinů i poznání jeho života a osobnosti v nejširších souvislostech v jeho vlasti i v celém světě."

NADACE ŽIVOT UMĚLCE
Účelem a cílem činnosti nadace je všestranná podpora výkonných umělců nejen v oblasti činnosti interpretační a tvůrčí, zejména hudební, dramatické a artistické, ale i v oblasti podpory aktivit směřujících k vytváření jejich sociálních, profesních a společenských jistot. "Poznal jsem spoustu kumštýřů, pro něž byl největším úspěchem respekt a úcta kolegů. Rvali se o každé slovo, notu, či obraz, ale nikdy neztratili pokoru a něhu a také kolegialitu a takt vůči Umělcům a Životu. A právě na této myšlence je postavena idea Nadace Život umělce. Život umělce bývá různorodý, různorodé bývají i nadace; nechť je pro nás poučením i mementem někdejší výrok pana Josefa Kemra. ,Etika je otázkou cti a někomu dána je a někomu dána není.' A v životě - tom našem současném - jde vlastně jen o to, aby se cti tleskalo stejně vehementně jako úspěchu". Prof. Jiří Hlaváč

NADACE LEOŠE JANÁČKA
Posláním Nadace je permanentní rozvoj duchovních hodnot spočívajících v celém životním díle Leoše Janáčka. To představuje širokou škálu nejrůznějších aktivit počínaje péčí o vydávání notových materiálů, kvalitních nahrávek Janáčkových skladeb, zveřejnění a zpřístupnění jeho literárních a teoretických prací, korespondence a dokumentů až k podpoře koncertního a scénického provádění jeho díla. Důležitým úkolem je i péče o výchovu a růst mladých interpretů, kteří se v budoucnosti stanou tlumočníky Janáčkových myšlenek.

NADACE ČESKÝ HUDEBNÍ FOND
Nadace je institucí, jejímž posláním je podpora rozvoje české hudební Nadace Český hudební fond poskytuje v souladu se svým posláním příspěvky právnickým a fyzickým osobám, které jsou činné v oblasti české hudební kultury. Udělení jakéhokoli druhu nadačního příspěvku se řídí pravidly a podmínkami vypracovanými správní radou nadace. Každá řádně doručená žádost o příspěvek prochází výběrovým řízením, které se koná v předem stanovených a zveřejněných termínech.

Spustit audio

Více o tématu