Soutěžní podmínky Concertino Praga 2020

Vyhlášení a Podmínky soutěže Concertino Praha – Dvořákova rozhlasová mezinárodní soutěže pro mladé hudebníky 2020

Čl. 1 Vyhlášení
1. Český rozhlas a Akademie klasické hudby, z.ú. vyhlašují 54. ročník soutěže Concertino Praga – Dvořákova rozhlasová mezinárodní soutěž pro mladé hudebníky 2020 (dále také jako „Soutěž“)

2. Concertino Praga – Dvořákova mezinárodní rozhlasová soutěž mladých hudebníků se koná pod patronací Evropské vysílací unie (www.ebu.ch) a rodinné nadace Karla Komárka a je členem Evropské unie hudebních soutěží pro mládež (www.emcy.org).

Čl. 2 Kategorie
Soutěž se pro rok 2020 vypisuje v kategorii sólové hry v následujících nástrojových oborech: Housle, violoncello, klavír, cembalo, akordeon, harfa, kytara, flétna, hoboj, klarinet, fagot, trubka, lesní roh, saxofon a trombón.

Čl. 3 Termín přihlášek
Termín pro podání přihlášky a dodání soutěžní nahrávky do 1. kola je 15. prosinec 2019. Pořadatel potvrdí přijetí přihlášky do deseti dnů.

Čl. 4 Soutěžní obory a věkové limity
Účast v Soutěži je věkově omezena:

     a) V oborech housle, violoncello, klavír, cembalo, akordeon, harfa a kytara se soutěže mohou zúčastnit hudebníci, kteří se narodili 1. 1. 2005 a později.     

     b) V oborech flétna, hoboj, klarinet, fagot, trubka, lesní roh, saxofon a trombón se soutěže mohou zúčastnit hudebníci, kteří se narodili 1. 1. 2004 a později.

Čl. 5 Způsob přihlášení do Soutěže
Do Soutěže se může přihlásit kandidát sám, prostřednictvím svého zákonného zástupce, prostřednictvím přihlašující organizace, kterou může být hudební škola, ve které soutěžící studuje hru na nástroj, případně rozhlasová organizace. Každá organizace může do Soutěže přihlásit nejvýše pět kandidátů bez ohledu na nástroj, na který kandidáti hrají.

Čl. 6 Forma přihlášení do Soutěže
1. Přihlášení se provádí výlučně prostřednictvím formuláře, který je umístěn na webových stránkách Soutěže: www.concertinopraga.cz.

2. Zároveň s přihláškou je požadováno následující:
     a) nahrávky jednotlivých soutěžních skladeb ve formátu WAV/PCM – 16/24 bitů – 44.1/48kHz,

     b) videozáznam z natáčení soutěžní nahrávky, který porota zhlédne v případě pochybností spojených s natáčením soutěžní nahrávky (může být pořízený na mobilní telefon, k jeho kvalitě porota nepřihlíží),

     c) medailonek soutěžícího v maximálním rozsahu 1000 znaků,

     d) dvě profesionální fotografie soutěžícího v tiskové kvalitě s uvedením jména fotografa (minimálně 300 dpi),

     e) kompletní notové materiály k soutěžním nahrávkám (bez osobních poznámek),

     f) kopie pasu (u zahraničních účastníků),

     g) repertoár pro případné 3. kolo Soutěže – koncertantní skladba v obsazení svého nástroje za doprovodu orchestru . Myšlen je jedno či vícevětý instrumentální koncert, nikoliv jednotlivé věty z díla. 

3. Pořízení nahrávky do 1. kola v celkovém rozsahu minimálně 20 minut a maximálně 30 minut zajistí interpret na vlastní náklady. Nahrávky se stopáží nižší než 20 minut budou ze Soutěže vyřazeny.

4. Poslech nahrávek, které přesahují 30 minut, může porota zkrátit.

5. U soutěžního repertoáru se doporučuje výběr z odlišných stylových období. V případě starší hudby, tj. u originálních barokních či klasicistních skladeb, může být klavírní part nahrazen partem cembalovým, skladba může být i pro sólový nástroj bez doprovodu jiného nástroje.

6. Přihláška do Soutěže je zároveň prohlášením dle čl. 5 odst. 11 Statutu Concertino Praha.

Čl. 7 Hodnocení soutěžních výkonů
1. V Soutěži se hodnotí umělecké výkony kandidátů zaznamenané na obvyklých zvukových nosičích ve formátu WAV stereo (dále jen "nahrávky"). Nahrávky musí být pořízeny v období mezi 1. lednem a 15. prosincem 2019 ve studiu či během veřejného vystoupení, a to jako live záznam bez následné editace. Na nahrávky se nesmí vztahovat žádná vysílací práva Evropské vysílací unie (EBU) a mechanická práva (IFPI).

2. Hodnocení soutěžícího odbornými porotami ovlivňuje i vyspělost výběru soutěžního repertoáru soutěžícím s přihlédnutím k propagaci díla Antonína Dvořáka a dalších českých autorů.

3. Pořadatel pro rok 2020 vydává seznam doporučených skladeb, jejichž provedení má na hodnocení soutěžních výkonů pozitivní dopad, může být jedním z hodnotících kritérií a na jejichž provedení se mohou vázat i speciální ceny od nadací pečujících o hudební odkazy skladatelů. Tyto ceny budou průběžně zveřejňovány na webu Soutěže. Seznam doporučených skladeb je zveřejněn v samostatném dokumentu na webu Soutěže.

Čl. 8 Průběh Soutěže
1. kolo
     a) Nahrávky budou posuzovány porotou do 28. 2. 2020.

     b) Porota určí 25 postupujících do 2. kola bez ohledu na nástroj, na který kandidáti hrají.

     c) Porota má právo vyzvat postupující účastníky k novému natočení shodného repertoáru pro posouzení v 2. kole. Na tuto výzvu nemusí kandidát reflektovat. V takovém případě bude i nadále posuzována v 2. kole přihlášená soutěžní nahrávka z 1. kola.      

     d) Pořadatel oznámí těm, kteří postoupili do 2. kola Soutěže, tuto skutečnost písemně, a to prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v přihlašovacím formuláři do 5ti pracovních dnů od rozhodnutí poroty.    

     e) V oprávněných důvodech může porota určit, že pořadatel poskytne kandidátovi postupujícímu do 2. kola Soutěže soutěžní snímek natočit ve výrobních kapacitách Českého rozhlasu na náklady pořadatele. Náklady na cestu a pobyt během nahrávání si hradí kandidát nebo jeho vysílající organizace sami. Jedná se zejména o takové případy, kdy kandidát nebo jeho přihlašující organizace nedisponuje technickými možnostmi k pořízení technicky kvalitní nahrávky splňující požadavky na šíření nahrávky prostřednictvím rozhlasového vysílání.

2. kolo
     a) Nahrávky budou posuzovány porotou do 30. 4. 2020. Porota v druhém kole posuzuje stejné nahrávky jako v prvním kole; porota druhého kola je od prvního kola odlišná.

     b) Porota určí nejvýše 4 postupující do 3. kola.

     c) Postupující kandidáti budou vyzváni k živému soutěžnímu vystoupení s orchestrem v rámci mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha, který se koná 12. září 2020.

     d) Pořadatel oznámí těm, kteří postoupili do 3. kola Soutěže, tuto skutečnost písemně, a to prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v přihlašovacím formuláři do 5ti pracovních dnů od rozhodnutí poroty.

     e) Kandidát nebo jeho přihlašující organizace potvrdí do 5ti pracovních dnů po zaslání oznámení o postupu do 3. kola vůli kandidáta v Soutěži pokračovat. Pakliže některý z kandidátů svou vůli nepotvrdí, postupuje do 3. kola další kandidát dle pořadí, které určila soutěžní porota při svém zasedání ve 2. kole Soutěže. 

     f) Porota určí 4 kandidáty, kteří nepostoupili do 3. kola, avšak zaujali porotu svými výkony pro účast na Jihočeském festivalu Concertino Praga.

3. kolo
     a) Soutěžní kolo probíhá formou veřejného koncertu s orchestrem v rámci mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha 2020.

     b) Po kandidátovi je vyžadováno, aby byl alespoň 3 dny před konáním 3. kola fyzicky přítomen v místě konání Soutěže, tedy v Praze, a to za účelem zkoušek s orchestrem.

     c) Kandidátovi jsou garantovány 2 zkoušky s orchestrem ve zkušebně a generální zkouška v místě konání 3. kola, kterým je Dvořákova síň Rudolfina v Praze.

     d) Výkon je zaznamenáván Českým rozhlasem s možností přímého přenosu, a to jak v audio, tak i v audiovizuální formě. Veškeré vypořádání práv kandidáta vůči vytvoření uměleckého výkonu a jeho užití je stanoveno ve Statutu soutěže.

     e) Bezprostředně po skončení všech soutěžních vystoupení v rámci veřejného koncertu zasedá porota Soutěže, která rozhodne o držitelích cen a čestného uznání.

     f) Své rozhodnutí oznámí porota v rámci téhož veřejného koncertu, kde dojde i na pódiu k předání cen kandidátům Soutěže.

     g) Držitelé 1., 2. a 3. ceny se stávají laureáty Soutěže.

     h) Principy udílení cen jsou stanoveny Statutem soutěže.

Čl. 9 Poroty Soutěže
1. Poroty pro jednotlivá kola Soutěže a jejich předsedy jmenuje ředitelství soutěže.

2. Pro 1. kolo je porota nejméně 5členná a mezinárodní. Pro 2. kolo je porota nejméně 7členná a složená z osobností českého i zahraničního hudebního života, z nichž maximálně 2 jsou zástupci EBU. Pro 3. finálové kolo je porota nejméně 5členná a složená z významných osobností tuzemského i mezinárodního hudebního života, z nichž jeden člen je zástupce EBU.

3. Poroty pro 1. a 2. kola musí mít odlišná personální složení.

4. Členové poroty nesmějí mít žádný příbuzenský vztah k soutěžícím kandidátům.

5. Pakliže člen poroty má pedagogický vztah k soutěžícímu, musí zbylým členům poroty a ředitelství soutěže vztah deklarovat. V takovém případě není takový člen poroty oprávněn soutěžícího hodnotit.

6. Členové poroty 1. a 2. kola nesmí disponovat jakýmikoliv informacemi o kandidátech Soutěže.

7. Hlasování porot se provádí hlasovacími lístky tajně, anonymně.

8. Jednání poroty je neveřejné, výjimku tvoří pověření pracovníci pořadatele. Rozhodnutí poroty jsou konečná. Veškerá jednání poroty, pakliže její složení bude mezinárodní, budou vedena v anglickém jazyce.

Čl. 10 Ceny v Soutěži
1. Porota 3. kola Soutěže může v kategorii sólová hra udělit první, druhou a třetí cenu. Nositelé těchto cen získávají titul „Laureát soutěže Concertino Praga". Porota rovněž může udělit „Čestné uznání". Porota nemusí udělit všechny ceny. Porota neuděluje žádné ceny ex aequo (dělené ceny).

2. Porota uděluje i další ceny, jejichž seznam je veden na webových stránkách Soutěže a je průběžně doplňován.

3. Na návrh soutěžní poroty 3. kola mohou být uděleny i další ceny věnované partnery soutěže. Tyto ceny jsou pak předávány z rukou předsedy poroty a donátora ceny.

4. Jednou z cen je i Cena posluchače, která je udělena na základě hlasování přítomných diváků v rámci veřejného 3. kola Soutěže. Tuto cenu předává zástupce Akademie klasické hudby.

5. 2. a 3. cena v Soutěži mohou být zaštítěny jak veřejnými institucemi, tak soukromými subjekty. Jejich předání probíhá z rukou předsedy poroty a toho, kdo cenu zaštítil. V názvu uvedené ceny může být vedle pořadí uvedeno i jméno fyzické nebo právnické osoby, která cenu zaštítila.

Čl. 11 Jihočeský festival Concertino Praga
Laureáti Concertino Praga – Dvořákovy mezinárodní rozhlasové soutěže jsou povinni se zúčastnit Jihočeského festivalu Concertino Praga v září 2020. Pořadatel může rovněž pozvat kandidáty, kterým bylo uděleno čestné uznání nebo zaujali porotu svými mimořádnými výkony v rámci 2. kola Soutěže. O takovém požadavku je ředitelství soutěže obeznámeno porotou ihned po ukončení 2. kola.

Čl. 12 Ceny Concertino Praga
Držitelé 1. 2. a 3. ceny se stávají laureáty Concertino Praga.

Čl. 13 Rozhlasové vysílání průběhu Concertino Praga
1. Finálové soutěžní 3. kolo bude vysílat přímým přenosem Český rozhlas - Vltava. Pořadatel učiní vše pro to, aby byl tento koncert živě vysílán formou videopřenosu a přes Evropskou vysílací unii (EBU) v sezóně Euroradio v průběhu roku 2020.

2. Koncerty Jihočeského festivalu bude vysílat Český rozhlas Vltava přímým přenosem nebo ze záznamu.

3. Pořadatel poskytne EBU jako volnou nabídku (Pink offer) nahrávky kandidátů, kterým byly uděleny první, druhá a třetí cena. EBU obdrží tuto nabídku do jednoho měsíce od ukončení zasedání poroty.

4. Pořadatel nabídne EBU také vysílání všech koncertů, a to živě či ze záznamu. Rozhlasové organizace, které se Soutěže zúčastnily, na sebe berou morální povinnost zvukové záznamy odvysílat.

Čl. 14 Úhrada nákladů
1. Pořadatel uhradí následující náklady:
     a) náklady na dopravu v České republice a pobyt laureátům a jejich doprovodné osobě v Praze a na Jihočeském festivalu Concertino Praga, pouze však v případě dopravy a ubytování zajištěného Pořadatelem. Náklady na dopravu a ubytování, které si zajistí laureát a jeho doprovodná osoba sama, pořadatel nehradí.

Po dobu zmíněných akcí bude za účastníky z České republiky zodpovědný pracovník Českého rozhlasu. Doprovod zákonného zástupce je povolen, náklady z toho plynoucí hradí zákonný zástupce.

     b) dopravu do a z České republiky hradí Pořadatel pouze laureátům Soutěže a jejich doprovodným osobám.

2. Vítězové od pořadatele neobdrží honorář. Žádný honorář též nebude vyplacen organizaci, která je do Soutěže vyslala.

3. Doprovodnou osobou kandidáta může být zákonný zástupce kandidáta nebo bude delegována organizací, která vítěze do soutěže přihlásila. Pakliže není doprovodnou osobou kandidáta jeho zákonný zástupce, je vyžadován ověřený souhlas zákonného zástupce s osobou doprovodné osoby.

Čl. 15 Závěrečná ustanovení
1. Soutěžící nebo organizace, která kandidáta do soutěže přihlásila, zasláním nahrávky do soutěže souhlasí s jejím dalším využitím Českým rozhlasem a členy Evropské vysílací unie (EBU) a to zejména k rozhlasovému vysílání a k další propagaci soutěže (např. zpřístupnění nahrávky na webových stránkách Českého rozhlasu. Přihláškou podanou do soutěže Concertino Praga vyjadřují organizace a soutěžící zároveň úplný souhlas se Statutem soutěže a těmito Podmínkami soutěže.

2. Vymáhání cen právní cestou je vyloučeno.

3. Organizátor Soutěže si vyhrazuje právo změnit pravidla této Soutěže.

4. Podmínky soutěže jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. V případě sporného výkladu je rozhodující verze v českém jazyce.

5. Podmínky soutěže jsou k dispozici on-line: www.concertinopraga.cz a www.akademieklasickehudby.cz.

6. Často kladené otázky (FAQ) jsou k dispozici on-line: www.concertinopraga.cz/faq