1. Pro které obory je soutěž vypsána?
54. ročník soutěže Concertino Praga 2020 je vypsán pro sólisty následujících nástrojů: housle, violoncello, klavír, cembalo, akordeon a harfa, flétna, hoboj, klarinet, fagot, trubka, lesní roh, saxofon a trombón.

55. ročník soutěže Concertino Praga 2021 je vypsán pro sólisty následujících nástrojů: housle, violoncello, klavír, cembalo, akordeon a harfa, flétna, hoboj, klarinet, fagot, trubka, lesní roh, saxofon a trombón a pro komorní soubory ve složení DUO – TRIO – KVARTETO – KVINETO.

2. Jaký je věkový limit soutěžících?
V oborech housle, violoncello, klavír, cembalo, akordeon a harfa se 54. ročníku (rok 2020) soutěže mohou zúčastnit hudebníci, kteří se narodili 1. 1. 2005 a později.

V oborech flétna, hoboj, klarinet, fagot, trubka, lesní roh, saxofon a trombón se 54. ročníku (rok 2020) soutěže mohou zúčastnit hudebníci, kteří se narodili 1. 1. 2004 a později.
V soutěži komorní hra v obsazení duo až kvinteto se mohou soutěže zúčastnit soubory, u nichž věkový průměr členů souboru v roce podání soutěžní přihlášky nepřesáhne 20 let. Nejstarší člen souboru nedosáhne v roce podání přihlášky 21 let.

3. Je v soutěži nějaký povinný repertoár?
Pořadatel pro rok 2020 vydává seznam doporučených skladeb, jejichž provedení má na hodnocení soutěžních výkonů pozitivní dopad, může být jedním z hodnotících kritérií a na jejichž provedení se mohou vázat i speciální ceny. Není však povinností kandidáta doporučené skladby zahrnout do soutěžního repertoáru. Doporučené skladby jsou zveřejněné zde.

4. Proč nelze nahrát pro soutěžní účely koncertantní skladby s doprovodem klavíru (s klavírním výtahem)?
Koncertantní skladby (nástrojové koncerty, u nichž je orchestrální doprovod nahrazen klavírním výtahem) se nepřijímají. Z důvodu možného rozhlasového vysílání soutěžních snímků je z dramaturgického hlediska problematické užití nahrávek, na nichž je orchestrální part nahrazen klavírním doprovodem. Snímky, které obsahují koncertantní skladbu, proto budou vyřazeny ze soutěže. Výjimku tvoří pouze ty skladby, které jsou autorizovány i pro provedení s klavírem, nebo pokud jsou uvedeny v seznamu doporučené soutěžní literatury.

5. Jak probíhá soutěž?
Soutěž je tříkolová. V 1. kole vybírá porota anonymně ze všech došlých soutěžních snímků 25 kandidátů, kteří postupují do 2. kola. Ve 2. kole porota anonymně vybere 4 snímky, které postupují do 3. kola a 4 snímky, které sice nepostupují do 3. kola, ale jejich interpreti jsou vybráni pro účast na Jihočeském festivalu Concertino Praga. Tito soutěžící se stávají náhradníky pro 3. soutěžní kolo pro případ, že některý z vybraných účastníků 3. kola odřekne svou účast. O takovém případu bude kandidát, který se stal náhradníkem 3. kola, vyrozuměn bezprostředně poté, co určený účastník 3. kola nepotvrdí svou účast ve 3. kole.

6. Má být program pro první a druhé kolo odlišný?

Ne, porota v druhém kole posuzuje stejné nahrávky jako v prvním kole; porota druhého kola je od prvního kola odlišná.

7. Kdy se dozvím, jestli má nahrávka postoupila do 2. kola?
Postupující kandidáti do 2. kola budou o svém postupu vyrozuměni koncem února 2020.

8. Kdy se dozvím, jestli jsem postoupil(a) do 3. kola?
Výsledky 2. kola budou zveřejněny do konce dubna 2020.

9. Jak probíhá 3. kolo soutěže?
Třetí finálové kolo probíhá v kategorii sólové hry formou veřejného živého koncertu s orchestrem spojeného s přímým rozhlasovým přenosem ČRo v rámci mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha.

10. Je soutěž skutečně anonymní?
Ano, v prvních dvou kolech žádný z členů poroty nesmí disponovat jakýmikoliv informacemi o kandidátech. Nahrávky jsou porotě přehrávány pod pořadovými čísly, vytvořenými speciální metodou řazení, která znemožňuje jejich identifikaci. Členové poroty obdrží repertoár, který jednotlivé nahrávky obsahují, informace o interpretech (jména, věk, národnost) je známá jen zástupci pořadatele soutěže.

11. Do kdy a jakým způsobem se mohu přihlásit?
Kandidáti se mohou do soutěže přihlásit výhradně prostřednictvím on-line přihlášky. Přihlášku je potřeba spolu se soutěžní nahrávkou odeslat do 15. prosince 2019.

12. Pokud postoupím do 2. kola, ale porota shledá na nahrávce z 1. kola technické nedostatky, mohu nahrávku přetočit?
Ano, Český rozhlas nabízí soutěžícím, v případě požadavku poroty, přetočení soutěžní nahrávky. Náklady na cestu a pobyt během nahrávání si hradí kandidát nebo jeho vysílající organizace sami.

13. Jak probíhá natáčení?
Po správném nastavení mikrofonů našimi techniky probíhá krátká akustická zkouška. Poté následuje vlastní nahrávání. Všichni kandidáti mají na natočení snímku vyhrazený stejný čas. V závislosti na celkovém počtu účinkujících v jednotlivých ročnících je to 120 minut. Natáčení je přítomen zvukový technik, který je odpovědný za kvalitu nahrávky. Ve studiu mohou být během nahrávání vedle interpretů přítomni pouze příslušný pedagog nebo jeho zástupce a obraceč not. Natáčení se řídí výhradně pokyny příslušných zaměstnanců Českého rozhlasu (zvukového technika, vedoucího soutěže).

14. Mohu hrát z not, nebo musím zpaměti?
Hra zpaměti není vyžadována, hra z not zejména při nahrávání je možná. Je ale třeba vzít v potaz, že soutěž je určena pro mladé hudebníky, kteří chtějí v budoucnosti profesionálně působit na koncertních pódiích a 3. soutěžní kolo probíhá formou soutěžního vystoupení s orchestrem v rámci velkého mezinárodního hudebního festivalu. Proto je žádoucí, aby kandidát soutěže a jeho pedagog vzali v potaz, že u nástrojů, kde je hra zpaměti na koncertech obvyklá (zejména klavír, cembalo, housle, violoncello, harfa apod.) se považuje za míru profesionality i hra zpaměti.

15. Když hraji z not, dostanu někoho na obracení?
Český rozhlas tuto službu nezajišťuje. Noty vám může obracet váš pedagog nebo vlastní obraceč, kterého si s sebou přivedete. Na 3. finálové kolo s orchestrem zajistí obraceče not pořadatel. Tento požadavek oznámí kandidát při nahlášení repertoáru pro 3. soutěžní kolo v rámci přihlášky.

16. Jak bude naladěn klavír?
Klavír bude naladěn na frekvenci 442 kH.

17. Musím nahrát celou skladbu v kuse, nebo jsou možné střihy?
Nahrávka nesmí obsahovat střihy, vždy se jedná o záznam interpretace celé skladby (jednověté) nebo věty bez přerušení. Pokud nahráváte vícevětou skladbu, je možné nahrát jednotlivé věty zvlášť, a to v pořadí, které si určíte.

18. Co když se mi při hře nepovede nějaké místo?
Pokud Vám to časový limit dovolí, můžete opětovně nahrát soutěžní skladbu, nebo její větu. Nikdy ne však jen část věty nebo jednověté skladby. Z výsledných nahrávek si pak vyberete tu nejlepší. Nahrávání a výběr skladby se však musí vejít do časového limitu.

19. Jaké jsou ceny v soutěži?
     1. cena – 5.000,- EUR
     2. cena – 2.800,- EUR
     3. cena – 1.700,- EUR

Cena diváků 500,- EUR pro účastníka finálového kola na základě jejich hlasování
Cena Štěpánky Komárkové 500,- EUR pro nejmladšího účastníka finálového kola.

Tyto ceny jsou udělovány ve formě účelových stipendií pro účast na mistrovských kurzech nebo studijních pobytech, popřípadě ve formě příspěvku na nákup hudebního nástroje.

Držitel první ceny získá buď příležitost natočit ve studiích Českého rozhlasu své vlastní CD, kdy nahrávka bude vydána v nákladu do 200 ks; nebo Český rozhlas natočí snímky bez vydání na CD a současně zajistí vykoupení chráněných děl pro možnost nekomerčního užití všemi formami, všemi technickými prostředky a ke všem způsobům propagace.

Nositelé 1., 2. a 3. ceny společně s nositeli čestných uznání účinkují na Jihočeském festivalu Concertino Praga. Festivalové koncerty vysílá a zaznamenává Český rozhlas 3 - Vltava. V případě sólových oborů mají mladí umělci zajištěný profesionální klavírní doprovod. Účinkující získají po skončení festivalu pro svoji osobní potřebu nahrávku svých interpretačních výkonů.

Sekretariát soutěže ve spojení s Producentským centrem vyhledává další koncertní příležitosti pro nejúspěšnější české účastníky, a to jak v České republice, tak i v zahraničí.

20. Co je Jihočeský festival Concertino Praga?
Jihočeský festival je cyklem koncertů pro nositele cen a čestných uznání. Účinkující jsou ubytováni v Jindřichově Hradci v hotelu Concertino, odkud vyjíždějí za koncerty do okolních měst. Festival zpravidla obsahuje celkem 4 vystoupení (Český Krumlov, Třeboň, Bechyně a Jindřichův Hradec).

21. Musím si účast na festivalu platit?
Nezbytné pobytové náklady platí pořadatel soutěže. Jedná se o: cestovné, ubytování a stravování pozvaných laureátů a jejich soutěžního doprovodu (v případě nezletilosti laureátů). Po dobu zmíněných akcí je za účastníky z České republiky zodpovědný pracovník Českého rozhlasu. Doprovod zákonného zástupce je povolen, náklady z toho plynoucí hradí zákonný zástupce.

22. Jaký je časový harmonogram Concertina Praga?
54. ročník (2020)
3. kolo soutěže:
Praha, studio 1 Českého rozhlasu pátek 11. září 2020
Praha, Dvořákova síň Rudolfina sobota 12. září 2020 - generální zkouška s orchestrem, Dvořákova síň Rudolfina

Jihočeský festival Concertino Praga
o Český Krumlov, zámek, Maškarní sál:
pondělí 14. září 2020
o Bechyně, zámek, Vokův sál:
úterý 15. září 2020
o Třeboň, Schwarzenberská hrobka
středa 16. září 2020
o Jindřichův Hradec, výchovný koncert:
čtvrtek 17. září 2020
o Jindřichův Hradec, zámek, Rytířský sál:
pátek 18. září 2020

V rámci Jihočeského festivalu Concertino Praga proběhnou ještě další doprovodné akce.

Pokud jsem nenašel odpověď na moji otázku; co mám dělat, když si vůbec nevím rady?

Od toho jsem tu já, pište na simona.hopfingerova@rozhlas.cz nebo volejte na číslo 603 169 317.