FAQ

1. Pro které obory je soutěž pro rok 2024 vypsána?
58. ročník soutěže Concertino Praga 2024 je vypsán pro sólovou hru v nástrojových oborech:
housle, violoncello, klavír, cembalo, akordeon, harfa, kytara, zobcová flétna, příčná flétna, hoboj, klarinet, fagot, trubka, lesní roh, saxofon a trombón.

2. Jaký je věkový limit soutěžících?
a) V oborech housle, klavír, violoncello, cembalo, akordeon, harfa a kytara se mohou soutěže zúčastnit hudebníci, kteří v době konání finálového veřejného soutěžního kola, tedy 14. září 2024, nedovrší 16 let (tzn. narození 13. 9. 2008 a později).

b) V oborech zobcová flétna, příčná flétna, hoboj, klarinet, fagot, trubka, lesní roh, saxofon a trombón se soutěže mohou zúčastnit hudebníci, kteří v době konání finálového veřejného soutěžního kola, tedy 14. září 2024, nedovrší 18 let (tzn. narození 13. 9. 2006 a později).

3. Jsou nějaká omezení pro to, kdo se může do soutěže přihlásit?
Do soutěže se mohou přihlásit pouze ti soutěžící, kteří splňují věkový limit dané kategorie a dodrží všechny parametry přihlášky.

Soutěže se nemohou zúčastnit soutěžící, kteří obdrželi v minulosti 1.–3. cenu v dané kategorii. To znamená, že soutěžící, kteří v minulosti obdrželi 1.–3. cenu v sólové kategorii, se mohou přihlásit do komorní kategorie v roce 2025 a letech dalších, pokud budou splňovat věkový limit daný podmínkami příslušného ročníku. Není tedy možné se znova přihlásit do stejné kategorie, v rámci níž soutěžící již jednou obdržel titul laureáta.

4. Kdy nejpozději musím přihlášku odeslat?
Abyste předešli problémům s odesláním kompletní přihlášky, doporučujeme vám začít nahrávat všechny povinné přílohy v dostatečném časovém předstihu před uzávěrkou přihlášek, která je 31. března 2024.

5. Co jsou povinné přílohy přihlášky?
a) Nahrávky jednotlivých soutěžních skladeb ve formátu WAV/PCM – 16/24 bitů – 44.1/48kHz, Doporučujeme pořízení nahrávky profesionálním zařízením v prostorách k tomu určených (např. ve spolupráci s rozhlasem, členy EBU). Snížená kvalita nahrávky může nepříznivě ovlivnit její hodnocení. (Porota nemusí být schopna rozlišit, co je způsobeno kvalitou nahrávky nebo výkonem interpreta). Věnujte kvalitě pořízení nahrávky velikou pozornost.

b) úplný videozáznam z natáčení všech soutěžních snímků, který porota zhlédne v případě pochybností spojených s natáčením soutěžní nahrávky (může být pořízený na mobilní telefon, k jeho kvalitě porota nepřihlíží).

c) Pět různých profesionálních fotografií soutěžícího v tiskové kvalitě s uvedením jména fotografa a souhlasem s jejich použitím (minimálně 300 dpi). Fotografie budou laureáty provázet po celou dobu festivalu, dejte si tedy na nich záležet.

d) Kompletní notové materiály k soutěžním nahrávkám (snažte se odstranit všechny psané poznámky, aby byla zachována anonymita soutěžícího).

e) Kopie občanského průkazu nebo cestovního dokladu.

6. Jak mám odeslat povinné přílohy přihlášky?
Po přihlášení se prostřednictvím formuláře na webových stránkách Soutěže www.concertinopraga.cz, obdrží každý soutěžící e-mailem kód a návod, jak označit a uložit všechny požadované přílohy. E-mail očekávejte cca do 24-48 hodin (v případě, že odešlete přihlášku během víkendu je potřeba počítat s tím, že se tato lhůta prodlouží).

7. Je v soutěži nějaký povinný repertoár?
Není. Pořadatel však každoročně vyhlašuje seznam doporučených skladeb pro kategorii sólové hry, jejichž provedení má na hodnocení soutěžních výkonů pozitivní dopad, může být jedním z hodnotících kritérií a na jejich provedení se mohou vázat i speciální ceny.

Hodnocení soutěžícího odbornými porotami ovlivňuje i vyspělost výběru soutěžního repertoáru soutěžícím s přihlédnutím k propagaci díla Antonína Dvořáka a dalších českých autorů.

8. Kde najdu seznam doporučených skladeb?
Seznam doporučených skladeb je k dispozici zde.

9. Můžu do soutěže poslat nahrávku, kterou jsem natočil pro jinou rozhlasovou organizaci?
Do soutěže nejsou přijímány zvukové snímky, na které se vztahují vysílací práva Evropské vysílací unie (EBU) a mechanická práva (IFPI).

10. Můžu do soutěžního repertoáru zařadit skladbu pro sólový nástroj?
Ano, do soutěžního repertoáru můžete zařadit skladu pro sólový nástroj bez doprovodu jiného nástroje.

11. Můžu do soutěžního repertoáru zařadit instrumentální koncert nebo jeho větu s doprovodem klavíru?
Ano, můžete, v tom případě ale musíte do soutěžního repertoáru zařadit také alespoň jednu původní skladbu určenou pro sólový nástroj samostatný nebo s originálním doprovodem druhého nástroje.
Výjimku tvoří ty skladby, které jsou autorizovány i pro provedení s klavírem, nebo pokud jsou uvedeny v seznamu doporučené soutěžní literatury. U skladeb neuvedených v seznamu doporučené literatury je nutné autorizaci k takovému provedení pořadatelům doložit historickým pramenem nebo odkazem.

12. Můžu do soutěžního repertoáru v případě sólové kategorie zařadit skladbu, ve které můj sólový výkon doprovází orchestr?
Ne, skladby s doprovodem orchestru nejsou pro 1. kolo povoleny.

13. Můžu do soutěže poslat nahrávku, která vznikla na veřejném koncertě?
Ano, můžete, dejte ale pozor, aby byla pořízena profesionálním způsobem, který odpovídá parametrům rozhlasové nahrávky. Tedy v odpovídající technické kvalitě tak, aby mohla být užita v rozhlasovém vysílání.

14. Jak sestavit soutěžní repertoár?
U soutěžního repertoáru se doporučuje výběr z odlišných stylových období s přihlédnutím na propagaci díla Antonína Dvořáka a dalších českých autorů (viz doporučené skladby).

U finálového kola nutno zvolit koncertantní skladbu v obsazení svého nástroje za doprovodu orchestru. Myšlen je jedno - či vícevětý instrumentální koncert, nikoliv jednotlivé věty z díla.

15. Jaká je minutáž pro soutěžní nahrávky?
Celková doba soutěžního výkonu pro nahrávku musí být v délce 20–30 minut. Nahrávky s minutáží nižší než 20 minut budou ze soutěže vyřazeny, nahrávky přesahující 30 minut mohou být naopak porotou zkráceny.

V případě živého finálového kola je pro kategorii sólových hráčů minutáž 20–30 minut.

16. Kdy se dozvím, jestli jsem postoupil/a do finálového kola?
Výsledky 1. kola budou zveřejněny do konce května 2024.

17. Jaký je průběh soutěže?
Soutěžící nahrají svůj soutěžní repertoár, ten pošlou společně s vyplněnou on-line přihláškou. Po uzavření přihlašování dojde k zasedání poroty, která anonymně vyslechne všechny nahrávky.

18. Kolik soutěžících může postoupit do veřejného finálového kola?
Do veřejného finálového kola s živým výkonem postupují maximálně 4 účastníci.

19. Jak probíhá finálové kolo soutěže?
Finálové kolo probíhá formou veřejného živého koncertu s orchestrem spojeného s přímým rozhlasovým přenosem ČRo v rámci mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha.

20. Co je Jihočeský festival Concertino Praga?
Jihočeský festival je cyklem koncertů pro nositele cen a čestných uznání, který bezprostředně navazuje na vystoupení soutěžících ve finálových kolech soutěže. Účinkující jsou ubytováni v Jindřichově Hradci v hotelu Concertino, odkud vyjíždějí za koncerty do okolních měst. Festival zpravidla obsahuje celkem 4 vystoupení (Český Krumlov, Tábor, Bechyně a Jindřichův Hradec) a několik doprovodných akcí.

21. Musím se, v případě výhry, zúčastnit Jihočeského festivalu Concertino Praga?
Ano, podáním přihlášky do Dvořákovy mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga potvrzujete, že se festivalu zúčastníte v plném rozsahu. Nemůžete tedy přijet později či odjet dřív, ani za sebe poslat někoho jiného. Povinnost zúčastnit se Jihočeského festivalu mají i určení 4 náhradníci.

22. Je soutěž skutečně anonymní?
Ano, žádný z členů poroty nemá o soutěžících žádné informace. Nahrávky jsou porotě přehrávány pod pořadovými čísly, členové poroty mají pouze seznam repertoáru, který jednotlivé nahrávky obsahují. Porota dostane informace o interpretech (jména, věk, národnost) teprve po rozhodnutí o postupujících finalistech a držitelích čestných uznání.

23. Mohu hrát z not?
Hra zpaměti není vyžadována, hra z not zejména při nahrávání možná je. Je ale třeba vzít v potaz, že soutěž je určena pro mladé hudebníky, kteří chtějí v budoucnosti profesionálně působit na koncertních pódiích, a finálové kolo probíhá formou soutěžního vystoupení s orchestrem v rámci velkého mezinárodního hudebního festivalu. Proto je žádoucí, aby kandidát soutěže a jeho pedagog vzali v potaz, že u nástrojů, kde je hra zpaměti na koncertech obvyklá (zejména klavír, cembalo, housle, violoncello, harfa apod.), se považuje za míru profesionality i hra zpaměti.

24. Pokud bych natáčel/a soutěžní snímek v Českém rozhlase, jak bude natáčení probíhat?
Po správném nastavení mikrofonů techniky probíhá krátká akustická zkouška. Poté následuje vlastní nahrávání. Všichni kandidáti mají na natočení snímku vyhrazený stejný čas. Natáčení je přítomen zvukový technik, který je zodpovědný za kvalitu nahrávky.

25. Může mne do studia na natáčení soutěžních snímků někdo doprovodit?
Ve studiu mohou být během nahrávání vedle interpretů přítomni pouze příslušný pedagog nebo jeho zástupce a obraceč not.

26. Co když se mi při nahrávání nepovede nějaké místo?
Pokud vám to časový limit dovolí, můžete opětovně nahrát soutěžní skladbu nebo její větu. Nikdy ne však jen část věty nebo jednověté skladby. Z výsledných nahrávek si pak vyberete tu nejlepší. Nahrávání a výběr skladby se však musí vejít do časového limitu.

27. Jaké parametry musí mít soutěžní nahrávka?
Nahrávky jednotlivých soutěžních skladeb musí být ve formátu WAV/PCM – 16/24 bitů – 44.1/48kHz.

28. Má být soutěžní výkon zaznamenán v kuse?
Ne, každá skladba nebo věta, v případě děl, která obsahují více vět, musí být zaznamenána zvlášť.

29. Můžu nahrávku upravit?
Nejsou povoleny žádné úpravy – tzn. střihy. Kompilace snímku editací je hrubým porušením soutěžních podmínek a vede k vyloučení ze soutěže.

30. Musí videozáznam korespondovat se zvukovým záznamem?
Ano. Současně se zvukovým záznamem musí uchazeč pořídit i videozáznam, a to všech kompletních nahrávaných skladeb.

31. Jaké jsou parametry videozáznamu?
Videozáznam může být udělán na mobilní telefon, na jeho kvalitu porota nepřihlíží. Kamera musí být umístěna tak, aby na ní kandidát byl viditelný od hlavy až k patě, včetně rukou. Úhel kamery se během nahrávání nesmí měnit.

32. Jak staré mohou být nahrávky, které do soutěže pošlu?
Nahrávky musí být pořízeny v období mezi 1. červnem 2023 a 31. březnem 2024.

33. Pokud potřebuji obraceče not, zajistí mi jej pořadatel?
Pokud interpret vyžaduje obraceče not, například pro nahrávání v Českém rozhlase, je nutné si jej samostatně zajistit. Pořadatel tuto službu nezajišťuje. Noty může obracet pedagog nebo vlastní obraceč.

Na finálové kolo s orchestrem (kategorie sólové hry) zajistí obraceče not pořadatel.

34. Pokud soutěžím v kategorii sólové hry a nejsem klavírista, zajistí mi pořadatel na Jihočeský festival profesionální klavírní doprovod?
Ano, v případě sólových oborů mají mladí umělci na Jihočeský festival zajištěn profesionální klavírní doprovod.

35. Kdo zasedá v odborné porotě?
V každém soutěžním kole je porota jiná. Vždy se skládá z renomovaných instrumentalistů z České republiky i zahraničí, dirigentů, hudebních pedagogů či zástupců Evropské vysílací unie. Bližší informace naleznete v sekci Porota.

36. Jak probíhá hodnocení poroty?
V soutěži se hodnotí umělecké výkony kandidátů bez rozdílu věku či vybraného nástroje.

První kolo probíhá zcela anonymně, porota hodnotí soutěžící na základě zaslaných nahrávek.

Do finálového kola porota vybere 4 soutěžící. Dále porota určí 4 náhradníky, kteří v případě, že se jejich účast ve finále z důvodu účasti všech 4 porotou určených finalistů neuskuteční, vystoupí se sólovým repertoárem na koncertě v rámci „Talent Stage“ festivalu Dvořákova Praha 2024.

Finálové kolo sólové kategorie probíhá formou veřejného koncertu 14. 9. 2024 v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha.

37. Kdy budou vyhlášeny finálové výsledky?
Vyhlášení výsledků proběhne ihned po absolvování veřejného finálového kola a zasedání poroty. Zároveň budou výsledky bezprostředně po jejich zpracování zveřejněny na webu Concertino Praga a Akademie klasické hudby.

38. Je vyžadováno nějaké „startovné“?
Pro účast v soutěži není vyžadováno žádné startovné.

39. Uhradí za mě a můj případný doprovod pořadatel nějaké náklady?
Pořadatel hradí finalistům a určeným náhradníkům a jejich doprovodným osobám (v případě nezletilosti laureátů) toto:

a) autobusovou, vlakovou nebo leteckou dopravu do Prahy a zpět,
b) ubytování a plnou penzi v Praze,
c) lokální dopravu z hotelu na zkoušky a finálové veřejné kolo v rámci MHF Dvořákova Praha.

Pořadatel hradí dále finalistům a určeným náhradníkům toto:

a) dopravu do Jindřichova Hradce a zpět,
b) ubytování a plnou penzi na Jihočeském festivalu.

Náklady spojené s pořízením soutěžních zvukových záznamů zaslaných do soutěže nese soutěžící, pokud je sám zhotovitelem soutěžního snímku, nebo přihlašující organizace (např. Český rozhlas), která je zhotovila.

40. Jaké ceny mohu obdržet?
Finanční stipendia
Díky nadaci Karla Komárka – Karel Komárek Family Foundation – a dalších partnerů jsou udíleny ceny ve formě účelových stipendií ve výši:

1. cena 5 000 EUR a Cena Českého rozhlasu (Český rozhlas nahraje a vydá absolutnímu vítězi profilové CD)

2. cena 2 800 EUR
3. cena 1 700 EUR
čestné uznání 1. stupně 700 EUR

Cena pro nejúspěšnějšího českého účastníka 500 EUR
Cena diváka 500 EUR

Cena Nadace Bohuslava Martinů – cenu uděluje Nadace Bohuslava Martinů za nejlepší interpretaci díla Bohuslava Martinů.

Cena Nadace Viktora Kalabise a Zuzany Růžičkové – cenu uděluje Nadace Viktora Kalabise a Zuzany Růžičkové za nejlepší interpretaci skladby 20. či 21. století.

Ceny jsou udělovány ve formě účelových stipendií pro účast na mistrovských kurzech nebo studijních pobytech, popřípadě ve formě příspěvku na nákup hudebního nástroje. Nedostanete tedy ani šek, ani peníze v hotovosti či na účet; pořadatel za vás uhradí zvolený mistrovský kurz (nebo jeho část), popřípadě přispěje na nový hudební nástroj.

Koncertní příležitosti
Pořadatel zajistí laureátům vystoupení na koncertech na Jihočeském festivalu Concertino Praga a dalších koncertech dle možností pořadatele.

Zvláštní ceny
Pořadatel uděluje účinkujícím zvláštní ceny za mimořádná provedení doporučených skladeb či děl českých autorů. Na stránkách www.concertinopraga.cz budou postupně zveřejňovány další možné ceny pro úspěšné účastníky soutěže.

41. Jaký je časový harmonogram 58. ročníku soutěže?
31. 3. 2024 – uzávěrka přihlášek
10. 5. 2024 – hodnocení 1. kola soutěže
14. 9. 2024 – veřejné finálové kolo v Dvořákově síni Rudolfina v Praze
16. 9. 2024 – koncert Český Krumlov, zámek, Maškarní sál
17. 9. 2024 – koncert Tábor, Klokoty
18. 9. 2024 – koncert Bechyně, Panství Bechyně, Vokův sál
20. 9. 2024 – koncert Jindřichův Hradec, zámek, Rytířský sál

V rámci Jihočeského festivalu Concertino Praga proběhnou ještě další doprovodné akce.

42. Jestliže je soutěž rozhlasová, bude mé nahrávky veřejně vysílat Český rozhlas?
Ano, do vysílání Českého rozhlasu jsou zařazovány soutěžní nahrávky finalistů. Dále jsou Českým rozhlasem zaznamenávána finálová kola s možností vysílání přímým přenosem, a to jak v audio, tak i audiovizuální formě. Všechny koncerty Jihočeského festivalu jsou zaznamenávány a vysílány buď přímým přenosem, nebo ze záznamu.

Veškeré vypořádání práv kandidáta vůči vytvoření uměleckého výkonu a jeho užití je stanoveno ve Statutu soutěže.

43. Kdo soutěž pořádá?
Pořadateli soutěže jsou Český rozhlas a Akademie klasické hudby, z.ú.

44. Kam se mohu obrátit v případě nejasností?
Pokud si nevíte rady, neváhejte kontaktovat paní Simonu Hopfingerovou (simona.hopfingerova@rozhlas.cz, +420 603 169 317), která vám ráda zodpoví vše, co by vás mohlo zajímat.

45. Kam se mohu obrátit v případě čerpání účelového stipendia uděleného formou Ceny KKFF?
Pokud si nevíte rady, neváhejte kontaktovat paní Markétu Vybíralovou (vybiralova@akademie klasickehudby.cz, +420 778 961 193), která vám ráda zodpoví vše, co by vás mohlo zajímat.