Statut

Statut Concertino Praga

Dvořákova rozhlasová mezinárodní soutěž pro mladé hudebníky
Účinnost od 31. 5. 2024

Čl. 1 Předmět Statutu
1. Tento Statut upravuje název, sídlo, osoby spolupořadatelů, místo působnosti, základní smysl činnosti, poslání, organizaci, strukturu, soutěžní řád, práva a povinnosti účastníků rozhlasové soutěže Concertino Praga s podtitulem „Dvořákova rozhlasová mezinárodní soutěž pro mladé hudebníky“ (dále jen „soutěž Concertino Praga“).

2. Tento Statut je závazný pro všechny organizační složky Českého rozhlasu (dále jen „ČRo“), Akademii klasické hudby, z.ú. (dále jen „AKH“) a pro všechny účastníky soutěže.

Čl. 2 Poslání Concertino Praga
1. Mezinárodní víceoborová rozhlasová soutěž mladých hudebníků byla založena v roce 1966 z iniciativy redakce hudebního vysílání pro děti a mládež Československého rozhlasu.

2. Posláním soutěže je vyhledávat mladé mimořádné talenty z národních hudebních škol, nejlepší z nich představit odborníkům i publiku a přiblížit jejich schopnosti posluchačům a divákům v rozhlasovém, televizním, internetovém vysílání a v rámci živých soutěžních a koncertních vystoupení.

3. Prostřednictvím dramaturgie soutěžního repertoáru, koncertů a rozhlasových pořadů soutěž propaguje českou hudbu v celosvětovém měřítku.

4. Podporou dalšího osobnostního a profesního rozvoje laureátů soutěže usilují spolupořadatelé o časový přesah pozitivního vlivu účasti mladých hudebníků na této soutěži nad časový rámec jejího vlastního konání.

Čl. 3 Sídlo, pořadatelství a organizace Concertino Praga
1. Sídlem soutěže Concertino Praga je Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 – Vinohrady.

2. Soutěž pořádají od 1. 4. 2019 s platností pro soutěžní ročník 2020 každoročně v roli spolupořadatelů Český rozhlas (dále jako „ČRo“) a Akademie klasické hudby, z.ú. (dále jako „AKH“), společně dále jako „pořadatelé“. Organizací je pověřen útvar Sekce uměleckých těles, přehlídek a soutěží Českého rozhlasu ve spolupráci s AKH (dále jen „organizátor soutěže“).

3. Vztahy mezi pořadateli upravuje Smlouva o pořadatelství mezi Českým rozhlasem a Akademií klasické hudby, z.ú.

4. Vrcholným orgánem soutěže Concertino Praga je ředitelství soutěže. Ředitelství soutěže se skládá z jednoho zástupce ČRo a jednoho zástupce AKH.

5. Zástupce ČRo jmenuje generální ředitel ČRo. Zástupce AKH jmenuje ředitel AKH.

6. Soutěž vyhlašuje její pořadatel nejpozději do 15. června kalendářního roku, který předchází roku, ve kterém se konají finálová kola soutěže. Jako doplňující pokyny k realizaci konkrétního ročníku soutěže a festivalu pořadatelé stanovují Podmínky soutěže, které po vyhlášení rozesílají svým partnerům v zahraničí i České republice a zveřejňují je na webu soutěže.

7. Soutěž Concertino Praga je členem Evropské unie hudebních soutěží mládeže (EMCY) – The European Union of Music Competition for Youth – se sídlem v Mnichově.

8. Podtitul soutěže v cizích jazycích:
a) Antonín Dvořák International Radio Competition for Young Musicians,
b) Antonín Dvořák Internationaler Rundfunkwettbewerb junger Musiker,
c) Antonín Dvořák Concours radiophonique international des jeunes musiciens,
d) Meždunarodnyj radiokonkurs junych muzykantov imeni Antonina Dvoržaka.

9. Součástí soutěže Concertino Praga je Jihočeský festival Concertino Praga, který na ni termínově navazuje.

Čl. 4 Struktura soutěže
1. Soutěž se koná jako multioborová každý rok v kategorii či více kategoriích sólové hry, kdy soutěžní výkony jsou posuzovány společně v rámci daných vypsaných soutěžních kategorií bez ohledu na hudební nástroj, na nějž byl soutěžní výkon proveden.

2. Pro každý soutěžní ročník jsou jednotlivé soutěžní kategorie, nástrojové obory do nich náležící a příslušné věkové limity pro konkrétní nástrojové obory uvedeny v Podmínkách soutěže.

3. Soutěž probíhá ve dvou hodnotících fázích:
- hodnocení soutěžních nahrávek odbornou porotou,
- živé koncertní provedení soutěžních skladeb před publikem a soutěžní porotou.
Specifikace jednotlivých soutěžních fází jsou uvedeny v Podmínkách soutěže.

4. Ředitelství Concertino Praga si vyhrazuje právo měnit soutěžní kategorie. Seznam hudebních nástrojů může být na základě doporučení soutěžních porot nebo umělecké a pedagogické veřejnosti upraven. Pro každý ročník je výčet soutěžících hudebních nástrojů vymezen Podmínkami soutěže a takový výčet, pakliže se bude od Statutu odchylovat, nevyžaduje jeho změnu.

5. Mladí umělci se do soutěže přihlašují prostřednictvím zvukových záznamů soutěžních výkonů, které jsou pořízeny bez následné editace jako záznam uměleckého výkonu (bez tzv. „střihu“).

6. Soutěž Concertino Praga přijímá do soutěže pouze profesionální nahrávky, které vznikly v rámci jednoho časového úseku. Technická specifikace soutěžní nahrávky je uvedena v Podmínkách soutěže s přihlédnutím k účelu, kterým je jejich hodnocení v soutěži a užití v rozhlasovém vysílání.

7. Hlavní ceny pro účastníky finále jsou pro každý ročník soutěže zveřejněny v Podmínkách soutěže. Soutěžní poroty mohou dále udělit ceny ve finančním i nefinančním plnění za pozoruhodné interpretační výkony, případně další ocenění hudebních institucí. Úplný seznam cen je pak uveden ve zvláštním dokumentu dostupném na webu soutěže a může být v průběhu přípravy daného soutěžního ročníku rozšiřován, a to i po vyhlášení soutěžních podmínek pro daný soutěžní ročník.

8. Přihláška k účasti v soutěži Concertino Praga je zároveň prohlášením, že soutěžící (pakliže je sám zhotovitelem soutěžního snímku) nebo přihlašující organizace a soutěžící (pakliže je přihlašující organizace zhotovitelem soutěžního snímku) se podrobují tomuto Statutu a Podmínkám soutěže.

9. Soutěžící nebo přihlašující organizace zašle organizátorovi v termínu udaném v Podmínkách soutěže soutěžní zvukový záznam výkonů v přihlášených soutěžních oborech. Náklady spojené s pořízením soutěžních zvukových záznamů zaslaných do soutěže nese soutěžící, pakliže je sám zhotovitelem soutěžního snímku, nebo přihlašující organizace, která jej zhotovila. Zároveň vyplní všechny náležitosti přihlášky soutěže – viz Podmínky soutěže.

10. Výkony soutěžících hodnotí odborné poroty jmenované ředitelstvím soutěže. Specifikace porot, jejich složení a další podmínky vztahující se k porotám pro jednotlivé ročníky jsou uvedeny v Podmínkách soutěže. Složení porot je průběžně zveřejňováno na webových stránkách soutěže.

11. Porota hodnotí soutěžní zvukové záznamy anonymně pod pořadovými čísly.

12. Po stanovení postupujících do finálových kol se porotě a veřejnosti oznámí jména, věk, národnost a hudebně-vzdělávací instituce soutěžících finalistů a jejich náhradníků. Jména soutěžících, kteří nezískali žádné ocenění, se porotě ani veřejnosti nesděluje.

13. Finálové kolo probíhá v každé vypsané soutěžní kategorii formou živého koncertu spojeného s přímým rozhlasovým přenosem ČRo v rámci mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha. Finálová kola v kategorii či kategoriích sólové hry se konají za doprovodu orchestru.

14. Ve finálových kolech vypsaných soutěžních kategorií poroty rozhodují o laureátech a rozdělení jednotlivých cen. Rozhodnutí porot následuje bezprostředně po ukončení finálového vystoupení všech účastníků v každé soutěžní kategorii vyhlášené či vyhlášených v Soutěžních podmínkách pro daný ročník. Po rozhodnutí poroty následuje bezprostředně slavnostní ceremoniál spojený s předáním cen na pódiu soutěžního finálového vystoupení.

15. Součástí ocenění všech laureátů a držitelů čestných uznání je pobyt v České republice na náklady pořadatele spojený s jejich vystoupeními na Jihočeském festivalu Concertino Praga. Tato vystoupení laureátů jsou nedílnou součástí jejich soutěžní účasti, a nejsou proto honorována. Zároveň jsou pro držitele ocenění ve finálových kolech pro soutěžící závazná. Pakliže si je soutěžící vědom úplné či dílčí nemožnosti účastnit se Jihočeského festivalu Concertino Praga, je povinen o této skutečnosti Ředitelství soutěže neprodleně informovat. Nedodržení této podmínky je důvodem k neudělení finálového ocenění, resp. k jeho odebrání.

16. ČRo nabídne prostřednictvím EBU, příp. dalším rozhlasovým organizacím koncerty k přímému nebo zpožděnému vysílání. Na požádání zašle interpretům kopie zvukových záznamů, zachycujících jejich výkony v rámci soutěže a Jihočeského festivalu.

Čl. 5 Zvláštní ustanovení
1. Soutěže se nemohou zúčastnit soutěžící, kteří obdrželi v minulosti 1.‒3. cenu v dané kategorii.

2. V souvislosti s konáním soutěže Concertino Praga hradí pořadatelé ve vztahu k soutěžícím a porotcům:
a) cestovné, ubytování a odměnu porotců;
b) cestovné, ubytování a stravování pozvaných finalistů, náhradníků a jejich nezbytného doprovodu (je myšlena vždy jedna doprovodná osoba) v Praze. Každý další doprovod je povolen, náklady nese soutěžící či osoba sama;
c) cestovné, ubytování a stravování pozvaných finalistů a náhradníků na Jihočeském festivalu. Po dobu Jihočeského festivalu je za všechny účastníky zodpovědný pracovník Českého rozhlasu. Každý další doprovod je povolen, náklady nese soutěžící či osoba sama;
d) náklady spojené s uspořádáním 2. kola v Praze a Jihočeského festivalu;
e) členský příspěvek v EMCY v souvislosti se členstvím soutěže v této organizaci, jehož výši určuje každoroční generální zasedání EMCY;
f) náklady spojené s pořízením zvukových záznamů 2. finálového kola a koncertů Jihočeského festivalu.

3. Za organizaci a ekonomické podklady soutěže jsou zodpovědní pořadatelé soutěže.

Čl. 6 Závěrečné ustanovení
Tento Statut plně nahrazuje Statut Concertino Praga ze dne 31. 5. 2023.

Mgr. René Zavoral
Generální ředitel Českého rozhlasu
Mgr. Jan Simon
Intendant Akademie klasické hudby, z.ú.