Statut

Statut Concertino Praga
Dvořákova rozhlasová mezinárodní soutěž pro mladé hudebníky

Účinnost od 31. 05. 2022

Čl. 1 Předmět Statutu
1. Tento Statut upravuje název, sídlo, osoby spolupořadatelů, místo působnosti, základní smysl činnosti, poslání, organizaci, strukturu, soutěžní řád, práva a povinnosti účastníků rozhlasové soutěže Concertino Praga s podtitulem „Dvořákova rozhlasová mezinárodní soutěž pro mladé hudebníky“ (dále jen „soutěž Concertino Praga“).

2. Tento Statut je závazný pro všechny organizační složky Českého rozhlasu (dále jen „ČRo“), Akademii klasické hudby, z.ú.(dále jen „AKH“) a pro všechny účastníky soutěže.

Čl. 2 Poslání Concertino Praga
1. Mezinárodní víceoborová rozhlasová soutěž mladých hudebníků byla založena v roce 1966 z iniciativy redakce hudebního vysílání pro děti a mládež Československého rozhlasu.

2. Posláním soutěže je vyhledávat mladé mimořádné talenty z národních hudebních škol, nejlepší z nich představit odborníkům i publiku a přiblížit jejich schopnosti posluchačům a divákům v rozhlasovém, televizním, internetovém vysílání a v rámci živých soutěžních a koncertních vystoupení.

3. Prostřednictvím dramaturgie soutěžního repertoáru, veřejných koncertů a rozhlasových pořadů soutěž propaguje českou hudbu v celosvětovém měřítku.

4. Podporou dalšího osobnostního a profesního rozvoje laureátů soutěže usilují spolupořadatelé o časový přesah pozitivního vlivu účasti mladých hudebníků na této soutěži nad časový rámec jejího vlastního konání.

Čl. 3 Sídlo, pořadatelství a organizace Concertino Praga

1. Sídlem soutěže Concertino Praga je Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 – Vinohrady.

2. Soutěž pořádají s platností pro soutěžní ročník 2020 od 1. 4. 2019 každoročně v roli spolupořadatelů Český rozhlas (dále jako „ČRo“) a Akademie klasické hudby, z.ú.(dále jako „AKH“), společně dále jako „pořadatelé“. Organizací je pověřen útvar Sekce uměleckých těles, přehlídek a soutěží Českého rozhlasu ve spolupráci s AKH (dále jen „organizátor soutěže“).

3. Vztahy mezi pořadateli upravuje Smlouva o pořadatelství mezi Českým rozhlasem a Akademií klasické hudby, z.ú.

4. Vrcholným orgánem soutěže Concertino Praga je ředitelství soutěže. Ředitelství soutěže se skládá z jednoho zástupce ČRo a jednoho zástupce AKH.

5. Zástupce ČRo jmenuje generální ředitel ČRo. Zástupce AKH jmenuje ředitel AKH.

6. Soutěž vyhlašuje její pořadatel obvykle do 31. května příslušného kalendářního roku. Jako doplňující pokyny k realizaci konkrétního ročníku soutěže a festivalu pořadatelé stanovují Podmínky soutěže, které po vyhlášení rozesílají svým partnerům v zahraničí i České republice a zveřejňují je na webu soutěže.

7. Soutěž Concertino Praga je členem Evropské unie hudebních soutěží mládeže (EMCY) – The European Union of Music Competition for Youth – se sídlem v Mnichově.

8. Podtitul soutěže v cizích jazycích:
a) Antonín Dvořák International Radio Competition for Young Musicians,
b) Antonín Dvořák Internationaler Rundfunkwettbewerb junger Musiker,
c) Antonín Dvořák Concours radiophonique international des jeunes musiciens,
d) Meždunarodnyj radiokonkurs junych muzykantov imeni Antonina Dvoržaka.

9. Součástí soutěže Concertino Praga je Jihočeský festival Concertino Praga, který na ni termínově navazuje.

Čl. 4 Struktura soutěže

1. Soutěž se koná jako multioborová každý rok v kategorii sólové hry,  kdy soutěžní výkony jsou posuzovány společně bez ohledu na hudební nástroj, na nějž byl soutěžní výkon proveden. Pro každý soutěžní ročník jsou jednotlivé nástrojové obory a příslušné věkové limity pro konkrétní nástrojové obory  uvedeny v Podmínkách soutěže.

2. Soutěž probíhá ve dvou hodnotících fázích:

-  hodnocení soutěžních nahrávek odbornou porotou

- živé koncertní provedení soutěžních skladeb před publikem a soutěžní porotou

Specifikace jednotlivých soutěžních fází jsou uvedeny v Podmínkách soutěže.

3. Ředitelství Concertino Praga si vyhrazuje právo měnit soutěžní kategorie. Seznam hudebních nástrojů může být na základě doporučení soutěžních porot nebo umělecké a pedagogické veřejnosti upraven. Pro každý ročník je výčet soutěžících hudebních nástrojů vymezen Podmínkami soutěže a takový výčet, pakliže se bude od Statutu odchylovat, nevyžaduje jeho změnu.

4. Od ročníku 2021 se souběžně koná každé dva roky soutěž v kategorii komorní hry ve formacích: od dua po sexteto v libovolném nástrojovém obsazení; soubor může obsahovat nejvýše jeden klávesový nástroj. Pro každý soutěžní rok jsou věkové limity uvedeny v Podmínkách soutěže.

5. Mladí umělci se do soutěže přihlašují prostřednictvím zvukových záznamů soutěžních výkonů, které jsou pořízeny bez následné editace jako záznam uměleckého výkonu (bez tzv. „střihu“).

6. Soutěž Concertino Praga přijímá do soutěže pouze profesionální nahrávky, které vznikly v rámci jednoho časového úseku. Technická specifikace soutěžní nahrávky je uvedena v Podmínkách soutěže s přihlédnutím k účelu, kterým je jejich hodnocení v soutěži a užití v rozhlasovém vysílání.

7. Ceny pro vítěze od pořadatelů jsou pro každý ročník soutěže zveřejněny v Podmínkách soutěže.

8. Přihláška k účasti v soutěži Concertino Praga je zároveň prohlášením, že soutěžící (pakliže je sám zhotovitelem soutěžního snímku) nebo přihlašující organizace a soutěžící (pakliže je přihlašující organizace zhotovitelem soutěžního snímku), jejichž výkony budou hodnoceny, se podrobují tomuto Statutu a Podmínkám soutěže.

9. Soutěžící nebo přihlašující organizace zašle organizátorovi v termínu udaném v Podmínkách soutěže soutěžní zvukový záznam výkonů v přihlášených soutěžních oborech. Náklady spojené s pořízením soutěžních zvukových záznamů zaslaných do soutěže nese soutěžící, pakliže je sám zhotovitelem soutěžního snímku, nebo přihlašující organizace, která jej zhotovila. Zároveň vyplní všechny náležitosti přihlášky soutěže – viz Podmínky soutěže.

10. Výkony soutěžících hodnotí odborné poroty jmenované ředitelstvím soutěže. Specifikace porot, jejich složení a další podmínky vztahující se k porotám pro jednotlivé ročníky jsou uvedeny v Podmínkách soutěže. Složení porot je průběžně zveřejňováno na webových stránkách soutěže.

11. Porota hodnotí soutěžní zvukové záznamy anonymně pod pořadovými čísly.

12. Po stanovení postupujících do finálových veřejných kol se porotě a veřejnosti oznámí jména, věk, národnost a hudebně-vzdělávací instituce soutěžících finalistů a jejich náhradníků. Jména soutěžících, kteří nepostoupili do finále a nezískali žádné další ocenění se porotě ani veřejnosti nesděluje.

13. Finálové kolo probíhá v kategorii sólové či komorní hry formou veřejného živého koncertu spojeného s přímým rozhlasovým přenosem ČRo v rámci mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha. Finálové kolo v kategorii sólo za doprovodu orchestru.

14. Ve veřejných finálových kolech obou kategorií poroty rozhodují o laureátech a rozdělení jednotlivých cen. Rozhodnutí následuje bezprostředně po ukončení finálového vystoupení všech účastníků s ceremoniálem udílení cen.

15. Mezinárodní porota může dále udělit ceny ve finančním i nefinančním plnění za pozoruhodné interpretační výkony, případně další ocenění hudebních institucí. Jejich seznam bude pro každý rok uveden v Podmínkách soutěže. Ředitelství soutěže si vyhrazuje právo po zveřejnění Podmínek soutěže seznam udílených cen rozšířit.

16. Odměnou pro všechny laureáty a držitele čestných uznání a určeným náhradníkům je pobyt v České republice na náklady pořadatele spojený s jejich vystoupeními na Jihočeském festivalu Concertino Praga. Tato vystoupení laureátů jsou nedílnou součástí jejich soutěžní účasti, a nejsou proto honorována. ČRo nabídne prostřednictvím EBU, příp. dalším rozhlasovým organizacím koncerty k přímému nebo zpožděnému vysílání. Na požádání zašle interpretům kopie zvukových záznamů, zachycujících jejich výkony v rámci soutěže a Jihočeského festivalu.

Čl. 5 Zvláštní ustanovení

1. Soutěže se nemohou zúčastnit soutěžící, kteří obdrželi v minulosti 1.-3. cenu v dané kategorii. To znamená, že soutěžící, kteří v minulosti obdrželi 1.-3. cenu v sólové kategorii se mohou přihlásit do komorní kategorie a naopak.

2. V souvislosti s konáním soutěže Concertino Praga hradí pořadatelé:

a) cestovné, ubytování a odměnu porotců;

b) cestovné, ubytování a stravování pozvaných finalistů, náhradníků a jejich nezbytného doprovodu (v případě nezletilosti laureátů, u komorních souborů je myšlena vždy jedna doprovodná osoba na soubor). Po dobu zmíněných akcí je za účastníky z České republiky zodpovědný pracovník Českého rozhlasu. Každý další doprovod je povolen, náklady nese soutěžící či osoba sama.

c) náklady spojené s uspořádáním 2. kola v Praze a Jihočeského festivalu;

d) členský příspěvek v EMCY v souvislosti se členstvím soutěže v této organizaci, jehož výši určuje každoroční generální zasedání EMCY;

e) náklady spojené s pořízením zvukových záznamů 2. finálového kola a koncertů Jihočeského festivalu.

3. Za organizaci a ekonomické podklady soutěže jsou zodpovědní pořadatelé soutěže.

Čl. 7 Závěrečné ustanovení

Tento Statut plně nahrazuje Statut Concertino Praga ze dne 01. 05. 2021

Mgr. René Zavoral
generální ředitel Českého rozhlasu

Mgr. Jan Simon
Intendant Akademie klasické hudby, z.ú.