Soutěžní podmínky 59. ročníku Soutěže Concertino Praga – Dvořákova rozhlasová mezinárodní soutěž pro mladé hudebníky 2024

 

Čl. 1 Vyhlášení

1. Český rozhlas a Akademie klasické hudby, z.ú. vyhlašují 59. ročník soutěže Concertino Praga – Dvořákova rozhlasová mezinárodní soutěž pro mladé hudebníky (dále také jako „Soutěž“).

2. Concertino Praga – Dvořákova rozhlasová mezinárodní soutěž pro mladé hudebníky se koná pod
patronací Evropské vysílací unie (www.ebu.ch) a rodinné nadace Karla Komárka – Karel Komárek Family Foundation.

3. Concertino Praga – Dvořákova rozhlasová mezinárodní soutěž pro mladé hudebníky je členem Evropské unie hudebních soutěží pro mládež (www.emcy.org).

Čl. 2 Kategorie
Soutěž se pro rok 2025 vypisuje:

a) v kategorii Sólová hra I. v následujících nástrojových oborech: housle, viola, violoncello, klavír, harfa a akordeon.

b) v kategorii Sólová hra II. v následujících nástrojových oborech: příčná flétna, hoboj, klarinet, fagot, saxofon, trubka, lesní roh a trombón.

c) Soutěž je otevřena pro mladé hudebníky všech národností s výjimkou přihlášek zájemců, kteří jsou občany Ruské federace po dobu trvání ozbrojeného konfliktu, jehož se účastní Ruská federace na dnes mezinárodně uznávaném území Ukrajiny. V případě, že by se do doby konání Soutěže geopolitická situace na území Ukrajiny změnila, podmínkou pro akceptování přihlášek zájemců, kteří jsou občany Ruské federace, je uznání změněného geopolitického uspořádání Ukrajiny mezinárodním společenstvím a Českou republikou.

Čl. 3 Termín podání přihlášek

Termín pro podání přihlášky a dodání soutěžních nahrávek do 1. kola je 31. březen 2025 pro obě soutěžní kategorie.

Čl. 4 Soutěžní obory a věkové limity

Účast v Soutěži je věkově omezena:
4.1. V kategorii Sólová hra I. na klavír, housle, violu, violoncello, harfu a akordeon takto:
a) v nástrojových oborech klavír a housle se mohou Soutěže zúčastnit hudebníci, kteří v době konání finálového veřejného soutěžního kola nedovrší 16 let (tzn. narození 14. 9. 2009 a později).
b) v nástrojových oborech viola, violoncello, akordeon a harfa se mohou Soutěže zúčastnit hudebníci, kteří v době konání finálového veřejného soutěžního kola nedovrší 17 let (tzn. narození 14. 9. 2008 a později).

Všechny nástrojové obory ve skupinách a) i b) v kategorii Sólová hra I. jsou hodnoceny společně.

4.2. V kategorii Sólová hra II. na příčnou flétnu, hoboj, klarinet, fagot, saxofon, trubku, lesní roh a trombón takto:
v nástrojových oborech příčná flétna, hoboj, klarinet, fagot, saxofon, trubka, lesní roh a trombón se Soutěže mohou zúčastnit hudebníci, kteří v době konání finálového veřejného soutěžního kola nedovrší 18 let (tzn. narození 13. 9. 2007 a později).

Všechny nástrojové obory v kategorii Sólová hra II. jsou hodnoceny společně.

Čl. 5 Přihlášení do Soutěže

a) Do Soutěže se v každé ze soutěžních kategorií může přihlásit kandidát sám prostřednictvím svého zákonného zástupce, přihlašující organizace, kterou může být hudební škola, případně rozhlasová organizace. Přihlašující organizace může do každé soutěžní kategorie přihlásit nejvýše pět kandidátů.

b) Za účast v soutěži není požadován žádný účastnický poplatek

Čl. 6 Forma přihlášení do Soutěže
1. Přihlášení se provádí výlučně prostřednictvím formuláře, který je umístěn na webových stránkách Soutěže: concertinopraga.cz.

2. Při přihlášení obdrží každý soutěžící kód, kterým dle pokynů označí všechny požadované materiály.

3. Zároveň s přihláškou je požadováno následující:
a) nahrávky jednotlivých soutěžních skladeb ve formátu WAV/PCM – 16/24 bitů – 44.1/48kHz a stereo. Doporučujeme pořízení nahrávky profesionálním zařízením v prostorách k tomu určených. Snížená kvalita nahrávky může nepříznivě ovlivnit její hodnocení,

b) úplný videozáznam z natáčení všech soutěžních snímků, který porota zhlédne v případě pochybností spojených s natáčením soutěžní nahrávky a dodržením zákazu její editace – viz čl. 7/3 (může být pořízený na mobilní telefon, k jeho kvalitě porota nepřihlíží),

c) pět různých fotografií soutěžícího v tiskové kvalitě (minimálně 300 dpi) s uvedením jména fotografa  a písemný souhlas s jejich užitím,

d) kompletní notové materiály k soutěžním nahrávkám (bez osobních či pedagogických poznámek),

e) kopie občanského průkazu nebo cestovního dokladu.

4. Přihláška k účasti v soutěži Concertino Praga je zároveň prohlášením, že soutěžící souhlasí a bude postupovat v souladu s Podmínkami soutěže. Toto prohlášení je zároveň souhlasem s použitím všech zaslaných materiálů a poskytnutím časově a teritoriálně neomezené licence k užití zaslaného soutěžního snímku v rozhlasovém a audiovizuálním vysílání, streamingu a on demand užití na webových stránkách soutěže, Českého rozhlasu, Akademie klasické hudby, z.ú. a oficiálních partnerů soutěže. Tato licence je poskytnuta k užití uměleckých výkonů výkonného umělce, k užití zvukových i zvukově obrazových záznamů poskytnutých soutěžícím. Výše uvedená licence se vztahuje i na užití soutěžních uměleckých výkonů a veškerých zvukových a zvukově obrazových záznamů či přenosů soutěžních uměleckých výkonů soutěžícího, které vytvoří v rámci své účasti v Soutěži po dobu jejího trvání, a to včetně účasti na následném Jihočeském festivalu Concertino Praga. Ve vztahu k autorům hudby a nakladatelům si práva k vysílání a sdělování veřejnosti prostřednictvím internetu zajišťuje pořadatel.

5. Přihláška k účasti na Soutěži je i prohlášením soutěžícího, resp. jeho zákonného zástupce, že se obeznámil se zásadami GDPR, které jsou uvedeny ve zvláštním dokumentu na webových stránkách Soutěže.

Čl. 7 Soutěžní repertoár
1. Pořízení nahrávky do 1. kola v celkovém rozsahu minimálně 20 minut a maximálně 30 minut zajistí interpret na vlastní náklady. Nahrávky se stopáží nižší než 20 minut budou ze Soutěže vyřazeny. Poslech nahrávek, které přesahují 30 minut, může porota zkrátit.

2. U soutěžního repertoáru se doporučuje výběr z odlišných stylových období. V případě barokních či klasicistních skladeb může být part klávesového nástroje interpretován jak klavírem, tak originálně předepsaným klávesovým nástrojem.

V obou kategoriích mohou být zařazeny:
a) skladby pro sólový nástroj bez doprovodu jiného nástroje,
b) skladby pro sólový nástroj s doprovodem klavíru,
c) instrumentální koncert nebo jeho věta s doprovodem klavíru vyjma koncertů pro klavír. Délka takové skladby nesmí přesáhnout 50 % celkové stopáže. Za účelem soutěžní nahrávky nemůže být použit záznam z provedení koncertantní skladby za doprovodu orchestru.

3. Nahrávky musí být pořízeny v období mezi 1. 6. 2024 a 31. 3. 2025 ve studiu či během veřejného vystoupení, a to jako live záznam bez následné editace (vždy se jedná o záznam interpretace celé jednověté skladby nebo věty bez přerušení). Vícevěté skladby mohou být nahrány po jednotlivých větách, každá věta musí být uložena na samostatném tracku a nesmí být editována. Na nahrávky se nesmí vztahovat žádná vysílací práva Evropské vysílací unie (EBU) ani mechanická práva (IFPI).

4. Hodnocení soutěžícího odbornými porotami ovlivňuje i vyspělost výběru soutěžního repertoáru soutěžícím s přihlédnutím k propagaci díla Antonína Dvořáka a dalších českých autorů.

5. Pořadatel vydává seznam doporučených skladeb, jejichž provedení má na hodnocení soutěžních výkonů pozitivní dopad, může být jedním z hodnotících kritérií. K jejich provedení se mohou vázat i speciální ceny od nadací pečujících o hudební odkazy skladatelů. Tyto ceny budou průběžně zveřejňovány na webu Soutěže. Seznam doporučených skladeb je zveřejněn v samostatném dokumentu na webu Soutěže.

Čl. 8 Průběh Soutěže a hodnocení výkonů
První kolo
a) Pořadatelé mají právo do 10. 4. 2025 včetně posoudit technickou a zvukovou kvalitu nahrávek. V případě, že kvalita nahrávek nebude dostačující, mohou soutěžícího požádat o dodání nahrávek ve vyhovující kvalitě, a to nejpozději do 30. 4. 2025. Pokud i nadále nahrávky nevyhoví, nebudou do soutěže zařazeny.

b) Soutěžní nahrávky budou posuzovány porotou od 5. 5. do 9. 5. 2025.

c) Porota určí v každé soutěžní kategorii 4 postupující do finálového kola. Zároveň porota určí v každé soutěžní kategorii 1‒2 náhradníky pro finálové kolo. Pokud svou roli náhradníka nebudou moci naplnit z důvodu 100% účasti určených finalistů, získávají tito soutěžící možnost vystoupit s doprovodem klavíru či sólovým repertoárem bez doprovodu klavíru na koncertě v rámci „Talent Stage“ festivalu Dvořákova Praha 2025.

d) Pořadatel oznámí těm, kteří postoupili do finálového kola Soutěže nebo se stali náhradníky finalistů, tuto skutečnost písemně, a to prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v přihlašovacím formuláři nebo telefonicky do 10 pracovních dnů od rozhodnutí poroty.

e) V kategorii Sólová hra I. na klavír, housle, violu, violoncello, harfu a akordeon budou postupující soutěžící vyzváni k živému soutěžnímu vystoupení s orchestrem ve Dvořákově síni Rudolfina v rámci mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu, které se koná 13. 9. 2025.

V kategorie Sólová hra II. na příčnou flétnu, hoboj, klarinet, fagot, saxofon, trubku, lesní roh a trombón budou postupující soutěžící vyzváni k živému soutěžnímu vystoupení s orchestrem ve slavnostní Aule ČVUT – Betlémské kapli (případně v Koncertním sále Pražské konzervatoře) v rámci mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha za doprovodu Komorní filharmonie Pardubice, které se koná 12. 9. 2025. Musí se jednat o koncert do 40 hráčů s dechovou sekcí obsazení po dvou (fl2 (pic), ob2, cl2, fg2(cfg), cor2, tr2, trb2, tb1, timp + 1).

f) Postupující soutěžící nebo jeho přihlašující organizace potvrdí do 5 pracovních dnů po zaslání oznámení o postupu do finálového kola svou účast. Pakliže některý z postupujících soutěžících svou účast nepotvrdí, postupuje do finálového kola další soutěžící dle pořadí, které určila soutěžní porota 1. kola Soutěže.

g) Jména soutěžících, kteří nepostoupili do finále, nestali se náhradníky a nezískali žádné další ocenění, se porotě ani veřejnosti nesdělují.

Finálové kolo
a) Finálové kolo v každé ze soutěžních kategorií probíhá formou veřejného koncertu. Soutěžící si pro finálové kolo vybere jednu koncertantní skladbu v obsazení svého nástroje za doprovodu orchestru. Myslí se tím jedno – či vícevětý instrumentální koncert či koncertantní skladba, nikoliv jednotlivé věty z díla. Celková délka finálového soutěžního vystoupení nesmí přesáhnout délku trvání 35 minut. S přihlédnutím k této skutečnosti je důležitá volba repertoáru pro finálové kolo. V případě, že návrh repertoáru soutěžícího pro finálové kolo nebude tuto podmínku splňovat, je Pořadatel oprávněn vyžadovat změnu repertoárového návrhu.

b) Po soutěžícím je vyžadováno, aby byl 3 celé dny před konáním finálového kola fyzicky přítomen v Praze, a to za účelem 2 zkoušek a generální zkoušky s orchestrem. Stejná podmínka platí i pro určené náhradníky, pokud bude známo, že se některý z určených finalistů finálového kola nezúčastní. Náhradníci jsou zároveň povinni přizpůsobit svůj pobyt v Praze termínu vystoupení na Talent Stage festivalu Dvořákova Praha, které se koná v termínovém souladu s průběhem finálového kola v obou soutěžních kategoriích.

c) Výkon soutěžícího ve finálovém kole je zaznamenáván Českým rozhlasem s možností přímého přenosu, a to jak v audio, tak i v audiovizuální formě.

d) Bezprostředně po skončení všech soutěžních vystoupení v rámci veřejného koncertu zasedá porota Soutěže, která rozhodne o držitelích cen a čestného uznání 1. stupně. Své rozhodnutí oznámí porota v rámci finálového koncertu příslušné soutěžní kategorie. Po tomto oznámení následuje slavnostní předání cen soutěže.

e) Principy udílení cen podléhají Podmínkám soutěže.

Čl. 9 Poroty Soutěže
1. Poroty pro jednotlivá kola Soutěže jmenuje ředitelství Soutěže. Ředitelství Soutěže jmenuje předsedu poroty finálového kola.

a) Pro 1. kolo soutěžní kategorie Sólová hra I. na klavír, housle, violu, violoncello, harfu a akordeon je porota nejméně 5členná, složená z pedagogů a interpretů, kteří sami v těchto nástrojových oborech působí.

b) Pro 1. kolo soutěžní kategorie Sólová hra II. na příčnou flétnu, hoboj, klarinet, fagot, saxofon, trubku, lesní roh a trombón je porota nejméně 5členná, složená z pedagogů a interpretů, kteří sami v těchto nástrojových oborech působí.

c) Pro veřejná finálová kola v obou soutěžních kategoriích je porota nejméně 9členná a složená z významných osobností tuzemského i mezinárodního hudebního života, z nichž jeden člen je zástupce EBU.

2. Členové poroty nesmějí mít žádný příbuzenský vztah k soutěžícím.

3. Pakliže člen poroty má pedagogický vztah k soutěžícímu nebo je zástupcem organizace, která soutěžícího do Soutěže přihlásila, musí zbylým členům poroty a ředitelství Soutěže vztah deklarovat. V takovém případě není takový člen poroty oprávněn soutěžícího hodnotit.

4. Členové poroty 1. kola nesmí disponovat jakýmikoliv informacemi o přihlášených soutěžících.

5. Hlasování poroty 1. kola probíhá anonymně formou korespondenčního hodnocení. Poroty 1. kola mají pouze společný online meeting, a to po odevzdání hlasů.

6. Hlasování poroty finálových kol obou soutěžních kategorií se provádí prostřednictvím bodovacích lístků v anonymním režimu, které bez předchozí diskuze členů poroty její členové odevzdávají zástupci pořadatele Soutěže za účelem prostého součtu bodů a určení pořadí. K diskuzi poroty o pořadí dochází pouze tehdy, pokud dojde na základě bodového hodnocení k absolutní rovnosti bodů.

7. Jednání porot je neveřejné, výjimku tvoří pověření pracovníci pořadatelů. Rozhodnutí poroty jsou konečná. Veškerá jednání porot, pakliže jejich složení bude mezinárodní, budou vedena v anglickém jazyce.

8. Výsledky bodování soutěžních výkonů není veřejnosti zpřístupněno ani ve výsledné podobě, ani v dílčích hodnoceních jednotlivých porotců.

Čl. 10 Ceny v Soutěži
1. Porota veřejných finálových kol Soutěže může v každé soutěžní kategorii udělit první, druhou a třetí cenu. Nositelé těchto cen získávají titul „Laureát soutěže Concertino Praga“.

Porota rovněž může udělit „Čestné uznání 1. stupně“. Porota nemusí udělit všechny ceny. Porota neuděluje žádné ceny ex aequo (dělené ceny).

2. Držitelé 1., 2., 3. ceny a Čestného uznání 1. stupně obdrží ceny ve formě účelových finančních stipendií ve výši:

1. cena – 5 000 EUR a Cena Českého rozhlasu
2. cena – 2 800 EUR
3. cena – 1 700 EUR
Čestné uznání 1. stupně – 700 EUR

Finanční ceny uděluje ve formě účelových stipendií Nadace Karel Komárek Family Foundation či dalších partnerů Akademie klasické hudby a jsou propláceny Akademií klasické hudby.

3. Laureáti Concertino Praga a držitelé čestných uznání vystoupí na koncertech Jihočeského festivalu Concertino Praga v termínu 15. – 19. 9. 2025.

4. Pořadateli jsou udělovány i další ceny ve formě finanční podpory, resp. koncertních vystoupení, jejichž seznam je veden na webových stránkách Soutěže.

Čl. 11 Úhrada nákladů
1. Pořadatel uhradí následující náklady:
a) dopravu do a z České republiky hradí Pořadatel finalistům, určeným náhradníkům a jejich doprovodným osobám (je myšlena vždy jedna doprovodná osoba), pouze však v případě dopravy zajištěné či odsouhlasené Pořadatelem (letenka v economy class, vlak 2. třída, auto – paušál stanovený pořadatelem). Náklady na dopravu, které si zajistí finalista, určený náhradník nebo jeho doprovodná osoba sama bez předchozí dohody s Pořadatelem, Pořadatel nehradí,

b) ubytování a stravování pozvaných finalistů, určených náhradníků a jejich doprovodných osob v Praze zajištěného Pořadatelem. Náklady na ubytování a stravování, které si finalista, určený náhradník nebo jeho doprovodná osoba zajistí bez předchozí domluvy s Pořadatelem sám, nejsou hrazeny,

c) náklady na dopravu v České republice a pobyt finalistů a určených náhradníků na Jihočeském festivalu Concertino Praga. Po dobu Jihočeského festivalu je za všechny účastníky zodpovědný pracovník Českého rozhlasu. Účast doprovodné osoby je povolena, náklady z toho plynoucí hradí doprovodná osoba.

2. Vítězové a účastníci koncertů ze Soutěže vzešlých od pořadatele neobdrží honorář. Žádný honorář též nebude vyplacen organizaci, která je do Soutěže vyslala.

3. Doprovodnou osobou soutěžícího může být zákonný zástupce, případně může být delegována organizací, která vítěze do Soutěže přihlásila.

Čl. 12 Závěrečná ustanovení
1. Soutěže se nemohou zúčastnit soutěžící, kteří obdrželi v minulosti 1.– 3. cenu.

2. Vymáhání cen právní cestou je vyloučeno.

3. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo změnit pravidla této Soutěže, ale však jen za závažných důvodů. O takové změně bude Pořadatel neprodleně informovat prostřednictvím webových stránek soutěže. V případě, že změna se bude týkat i soutěžících, kteří již podali přihlášku, Pořadatel o změně vyrozumí Soutěžícího prostřednictvím komunikačního kanálu uvedeného v přihlášce.

4. Podmínky soutěže jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. V případě sporného výkladu je rozhodující verze v českém jazyce.

5. Podmínky soutěže jsou k dispozici online: www.concertinopraga.cz a www.akademieklasickehudby.cz.

6. Často kladené otázky (FAQ) jsou k dispozici on-line.