Soutěžní podmínky 58. ročníku Soutěže Concertino Praga – Dvořákova rozhlasová mezinárodní soutěž pro mladé hudebníky 2024

 

Čl. 1 Vyhlášení

1. Český rozhlas a Akademie klasické hudby, z.ú. vyhlašují 58. ročník soutěže Concertino Praga – Dvořákova rozhlasová mezinárodní soutěž pro mladé hudebníky 2024 (dále také jako „Soutěž“).

2. Concertino Praga – Dvořákova rozhlasová mezinárodní soutěž pro mladé hudebníky se koná pod patronací Evropské vysílací unie (www.ebu.ch) a rodinné nadace Karla Komárka – Karel Komárek Family Foundation.

3. Concertino Praga – Dvořákova rozhlasová mezinárodní soutěž pro mladé hudebníky je členem Evropské unie hudebních soutěží pro mládež (www.emcy.org).

Čl. 2 Kategorie

Soutěž se pro rok 2024 vypisuje v kategorii sólové hry v následujících nástrojových oborech: housle, violoncello, klavír, cembalo, akordeon, harfa, kytara, zobcová flétna, příčná flétna, hoboj, klarinet, fagot, trubka, lesní roh, saxofon a trombón.

Čl. 3 Termín přihlášek

Termín pro podání přihlášky a dodání soutěžních nahrávek do 1. kola je 31. březen 2024.  

Čl. 4 Soutěžní obory a věkové limity

Účast v Soutěži je věkově omezena:

a) V oborech housle, violoncello, klavír, cembalo, akordeon, harfa a kytara se mohou Soutěže zúčastnit hudebníci, kteří v době konání finálového veřejného soutěžního kola nedovrší 16 let (tzn. narození 13. 9. 2008 a později).

b) V oborech zobcová flétna, příčná flétna, hoboj, klarinet, fagot, trubka, lesní roh, saxofon a trombón se Soutěže mohou zúčastnit hudebníci, kteří v době konání finálového veřejného soutěžního kola nedovrší 18 let (tzn. narození 13. 9. 2006 a později).

Všechny nástrojové obory v kategorii sólové hry jsou hodnoceny společně.

Čl. 5 Způsob přihlášení do Soutěže

Do Soutěže se může přihlásit kandidát sám, prostřednictvím svého zákonného zástupce, prostřednictvím přihlašující organizace, kterou může být hudební škola, ve které soutěžící studuje hru na nástroj, případně rozhlasová organizace. Každá organizace může do Soutěže přihlásit nejvýše pět kandidátů bez ohledu na nástroj, na který kandidáti hrají.

Čl. 6 Forma přihlášení do Soutěže

1. Přihlášení se provádí výlučně prostřednictvím formuláře, který je umístěn na webových stránkách Soutěže: concertinopraga.cz.

2. Při přihlášení obdrží každý soutěžící kód, kterým dle pokynů označí všechny požadované materiály.

3. Zároveň s přihláškou je požadováno následující:

a) nahrávky jednotlivých soutěžních skladeb ve formátu WAV/PCM – 16/24 bitů – 44.1/48kHz. Doporučujeme pořízení nahrávky profesionálním zařízením v prostorách k tomu určených (např. ve spolupráci s rozhlasem, členy EBU). Snížená kvalita nahrávky může nepříznivě ovlivnit její hodnocení. (Porota nemusí být schopna rozlišit, co je způsobeno kvalitou nahrávky nebo výkonem interpreta). Věnujte kvalitě pořízení nahrávky velikou pozornost.

b) úplný videozáznam z natáčení všech soutěžních snímků, který porota zhlédne v případě pochybností spojených s natáčením soutěžní nahrávky (může být pořízený na mobilní telefon, k jeho kvalitě porota nepřihlíží),

c) pět různých profesionálních fotografií soutěžícího v tiskové kvalitě s uvedením jména fotografa (minimálně 300 dpi) a písemný souhlas s jejich užitím,

d) kompletní notové materiály k soutěžním nahrávkám (bez osobních poznámek),

e) kopie občanského průkazu nebo cestovního dokladu.

4. Pořízení nahrávky do 1. kola v celkovém rozsahu minimálně 20 minut a maximálně 30 minut zajistí interpret na vlastní náklady. Nahrávky se stopáží nižší než 20 minut budou ze Soutěže vyřazeny. Poslech nahrávek, které přesahují 30 minut, může porota zkrátit.

5. U soutěžního repertoáru se doporučuje výběr z odlišných stylových období. V případě starší hudby, tj. u originálních barokních či klasicistních skladeb, může být klavírní part nahrazen partem cembalovým.

6. V kategorii sólové hry může být do soutěžního repertoáru zařazena i skladba pro sólový nástroj bez doprovodu jiného nástroje. Pokud soutěžní repertoár obsahuje instrumentální koncert nebo některou jeho větu s doprovodem klavíru, pak musí být do soutěžního repertoáru zařazena také původní skladba určená pro sólový nástroj samotný nebo s originálním doprovodem druhého nástroje. Výjimku tvoří ty skladby, které jsou autorizovány i pro provedení s klavírem nebo pokud jsou uvedeny v seznamu doporučené soutěžní literatury. U skladeb neuvedených v seznamu doporučené literatury je nutné autorizaci k takovému provedení pořadatelům doložit historickým pramenem nebo odkazem.

7. Záznamy skladeb pořízených z veřejných koncertů musí být pořízeny v odpovídající technické kvalitě tak, aby mohly být užity v rozhlasovém vysílání.

8. Přihláška k účasti v soutěži Concertino Praga je zároveň prohlášením, že soutěžící (pakliže je sám zhotovitelem soutěžního snímku) nebo přihlašující organizace a soutěžící (pakliže je přihlašující organizace zhotovitelem soutěžního snímku), jejichž výkony budou hodnoceny, se podrobují Statutu soutěže a těmto Podmínkám soutěže. Toto prohlášení je zároveň souhlasem s použitím materiálů požadovaných v těchto Podmínkách a udělením časově a teritoriálně neomezené licence k užití zaslaného soutěžního snímku v rozhlasovém a audiovizuálním vysílání, streamingu a on demand užití na webových stránkách soutěže, Českého rozhlasu, Akademie klasické hudby, z.ú. a oficiálních partnerů soutěže. Tato licence se vztahuje na práva výkonného umělce, výrobce zvukového a zvukově obrazového záznamu. Tento licenční souhlas se vztahuje i na vytvoření veškerých zvukových a zvukově obrazových záznamů či přenosů soutěžních výkonů kandidáta, které vytvoří v rámci své účasti v soutěži po dobu jejího trvání, a to včetně účasti na následném Jihočeském festivalu Concertino Praga. Ve vztahu k autorům hudby a nakladatelům si práva k vysílání a šíření prostřednictvím internetu zajišťuje pořadatel.

Čl. 7 Hodnocení soutěžních výkonů

1. Nahrávky musí být pořízeny v období mezi 1. 6. 2023 a 31. 3. 2024 ve studiu či během veřejného vystoupení, a to jako live záznam bez následné editace (vždy se jedná o záznam interpretace celé jednověté skladby nebo věty bez přerušení). Vícevěté skladby musí být nahrány po jednotlivých větách, každá věta musí být uložena na samostatném tracku. Na nahrávky se nesmí vztahovat žádná vysílací práva Evropské vysílací unie (EBU) ani mechanická práva (IFPI).

2. Hodnocení soutěžícího odbornými porotami ovlivňuje i vyspělost výběru soutěžního repertoáru soutěžícím s přihlédnutím k propagaci díla Antonína Dvořáka a dalších českých autorů.

3. V kategorii sólové hry vydává pořadatel seznam doporučených skladeb, jejichž provedení má na hodnocení soutěžních výkonů pozitivní dopad, může být jedním z hodnotících kritérií a na jejich provedení se mohou vázat i speciální ceny od nadací pečujících o hudební odkazy skladatelů. Tyto ceny budou průběžně zveřejňovány na webu Soutěže. Seznam doporučených skladeb je zveřejněn v samostatném dokumentu na webu Soutěže.

Čl. 8 Průběh Soutěže

První kolo

a) Pořadatelé mají právo do deseti dnů od uzavření přihlášek (do 10. 4. 2024 včetně) posoudit kvalitu nahrávky. V případě, že kvalita nebude dostačující, mohou soutěžícího požádat o dodání nahrávky ve vyhovující kvalitě a to nejpozději do 30. 4. 2024. Pokud i nadále nahrávka nevyhoví, nahrávka nebude do soutěže zařazena.

b) Nahrávky budou posuzovány porotou od 6. 5. do 10. 5. 2024.

c) Porota určí 4 postupující do 2. veřejného finálového kola. Zároveň porota určí 4 náhradníky pro 2. veřejné finálové kolo, kteří v případě, že se jejich účast ve finále z důvodu účasti všech 4 porotou určených finalistů neuskuteční, vystoupí se sólovým repertoárem na koncertě v rámci „Talent Stage“ festivalu Dvořákova Praha 2024.

d) Pořadatel oznámí těm, kteří postoupili do 2. veřejného finálového kola Soutěže, tuto skutečnost písemně, a to prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v přihlašovacím formuláři nebo telefonicky do 10 pracovních dnů od rozhodnutí poroty.

e) Postupující kandidáti budou vyzváni k živému soutěžnímu vystoupení s orchestrem v rámci mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha, které se koná 14. 9. 2024.

f) Kandidát nebo jeho přihlašující organizace potvrdí do 5 pracovních dnů po zaslání oznámení o postupu do 2. veřejného finálového kola vůli kandidáta v Soutěži pokračovat. Pakliže některý z kandidátů svou vůli nepotvrdí, postupuje do 2. veřejného finálového kola další kandidát dle pořadí, které určila soutěžní porota při svém zasedání v 1. kole Soutěže.

g) Jména soutěžících, kteří nepostoupili do finále, nestali se náhradníky a nezískali žádné další ocenění se porotě ani veřejnosti nesděluje.

Veřejné finálové kolo

a) 2. veřejné finálové kolo probíhá formou veřejného koncertu v rámci mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha dne 14. 9. 2024. Soutěžící si pro finálové kolo vybere jednu koncertantní skladbu v obsazení svého nástroje za doprovodu orchestru. Myslí se tím jedno- či vícevětý instrumentální koncert, nikoliv jednotlivé věty z díla.

b) Po kandidátovi je vyžadováno, aby byl alespoň 3 dny před konáním 2. veřejného finálového kola fyzicky přítomen v místě konání Soutěže, tedy v Praze, a to za účelem zkoušek s orchestrem. Stejná podmínka platí i pro určené náhradníky, pokud bude známo, že se některý z určených finalistů 2. veřejného finálového kola nezúčastní.

c) Kandidátovi jsou garantovány 2 zkoušky s orchestrem ve zkušebně a generální zkouška v místě konání 2. veřejného finálového kola, kterým je Dvořákova síň Rudolfina v Praze.

d) Výkon je zaznamenáván Českým rozhlasem s možností přímého přenosu, a to jak v audio, tak i v audiovizuální formě. Veškeré vypořádání práv kandidáta vůči vytvoření uměleckého výkonu a jeho užití je stanoveno v Čl. 6 odst. 8.

e) Bezprostředně po skončení všech soutěžních vystoupení v rámci veřejného koncertu zasedá porota Soutěže, která rozhodne o držitelích cen a čestného uznání.

f) Vyhlášení výsledků proběhne ihned po absolvování veřejného finálového kola a zasedání poroty. Zároveň budou výsledky bezprostředně po jejich zpracování zveřejněny na webu Concertino Praga a Akademie klasické hudby.

g) Držitelé 1., 2. a 3. ceny se stávají laureáty Soutěže.

h) Principy udílení cen jsou stanoveny Statutem soutěže.

Čl. 9 Poroty Soutěže

1. Poroty pro jednotlivá kola Soutěže a jejich předsedy jmenuje ředitelství Soutěže.

a) Pro 1. kolo soutěžní kategorie sólová hra je porota 7členná.

b) Pro veřejné finálové kolo je porota nejméně 9 členná a složená z významných osobností tuzemského i mezinárodního hudebního života, z nichž jeden člen je zástupce EBU.

2. Poroty každého ze soutěžních kol musí mít odlišná personální složení.

3. Členové poroty nesmějí mít žádný příbuzenský vztah k soutěžícím kandidátům.

4. Pakliže člen poroty má pedagogický vztah k soutěžícímu nebo je zástupcem organizace, která soutěžícího do Soutěže přihlásila, musí zbylým členům poroty a ředitelství Soutěže vztah deklarovat. V takovém případě není takový člen poroty oprávněn soutěžícího hodnotit.

5. Členové poroty 1. kola nesmí disponovat jakýmikoliv osobními informacemi o kandidátech Soutěže.

6. Hlasování poroty 1. kola probíhá anonymně formou online hodnocení. Porota tohoto kola má pouze společný hodnotící online meeting, a to po odevzdání hlasů.

7. Hlasování poroty finálového kola se provádí prostřednictvím bodovacích lístků v režimu anonymním, které bez předchozí diskuze členů poroty její členové odevzdávají organizátorovi Soutěže za účelem prostého součtu bodů a zpracování výsledků.

8. Jednání poroty je neveřejné, výjimku tvoří pověření pracovníci pořadatele. Rozhodnutí poroty jsou konečná. Veškerá jednání poroty, pakliže její složení bude mezinárodní, budou vedena v anglickém jazyce.

Čl. 10 Ceny v Soutěži

1. Porota veřejného finálového kola Soutěže může udělit první, druhou a třetí cenu. Nositelé těchto cen získávají titul „Laureát soutěže Concertino Praga“. Porota rovněž může udělit „Čestné uznání“. Porota nemusí udělit všechny ceny. Porota neuděluje žádné ceny ex aequo (dělené ceny).

2. Porota uděluje i další ceny, jejichž seznam je veden na webových stránkách Soutěže a je průběžně doplňován.

3. Na návrh soutěžní poroty veřejného finálového kola mohou být uděleny i další ceny věnované partnery Soutěže. Tyto ceny jsou pak předávány z rukou předsedy poroty a donátora ceny.

4. Jednou z cen je i Cena diváka, která je udělena na základě hlasování přítomných diváků v rámci veřejného finálového kola Soutěže.

5. Stipendia vázaná na udělení 1., 2. a 3. ceny v Soutěži mohou být zaštítěna jak veřejnými institucemi, tak soukromými subjekty. Jejich předání probíhá z rukou předsedy poroty a toho, kdo cenu zaštítil. V názvu uvedené ceny může být vedle pořadí uvedeno i jméno fyzické nebo právnické osoby, která cenu zaštítila.

6. Držitelé 1., 2. a 3. ceny obdrží ceny ve formě účelových finančních stipendií ve výši:

   1. cena – 5 000 EUR
   2. cena – 2 800 EUR
   3. cena – 1 700 EUR
   čestné uznání 1. stupně – 700 EUR

Ceny jsou udělovány ve formě účelových stipendií a budou propláceny Akademií klasické hudby na základě doložení přihlášky držitelem ceny Concertino Praga k příslušnému vzdělávacímu programu a na základě platebního příkazu na účet pořadatele nebo poskytovatele daného vzdělávacího programu bankovním převodem. Ceny mohou být proplaceny jejich držitelům i ve formě příspěvku na nákup hudebního nástroje, a to po dohodě s ředitelstvím Soutěže a po doložení příslušných dokladů o nákupu takového nástroje.

Cena Nadace Bohuslava Martinů – cenu uděluje Nadace Bohuslava Martinů za nejlepší interpretaci díla Bohuslava Martinů.

Cena Nadace Viktora Kalabise a Zuzany Růžičkové – cenu uděluje Nadace Viktora Kalabise a Zuzany Růžičkové za nejlepší interpretaci skladby 20. či 21. století.

Cena Rodinné nadace The Karel Komárek Family Foundation – cena je určena nejúspěšnějšímu českému účastníkovi Soutěže sólové kategorie.

Cena Českého rozhlasu – držitel první ceny získává příležitost natočit ve studiích Českého rozhlasu  snímky s možností nekomerčního užití a následné vydání na nosiči  CD. Nahrávka bude vydána v nákladu do 200 ks (po vzájemné dohodě), z čehož 20 ks obdrží rozhlasová organizace, která kandidáta do Soutěže vyslala; Český rozhlas si vyhrazuje 30 ks k propagaci Soutěže. Natočení a vydání tohoto nekomerčního CD je určeno k podpoře nejúspěšnějšího kandidáta, který snímek může použít ke svým propagačním účelům.

Bez písemného souhlasu Českého rozhlasu (uzavření licenční smlouvy) nesmí být snímek použit k jakémukoliv komerčnímu účelu. Vydavatelem CD a držitelem práv výrobce zvukového záznamu je Český rozhlas. Český rozhlas si vyhrazuje právo použít tuto nahrávku ke svým propagačním účelům a k rozhlasovému vysílání.

Čl. 11 Jihočeský festival Concertino Praga

Laureáti Concertino Praga – Dvořákovy mezinárodní rozhlasové soutěže jsou povinni se zúčastnit Jihočeského festivalu Concertino Praga v září 2024.

Čl. 12 Rozhlasové vysílání průběhu Concertino Praga

1. Finálová soutěžní kola bude vysílat přímým přenosem Český rozhlas Vltava. Pořadatel učiní vše pro to, aby byl tento koncert živě vysílán formou videopřenosu a přes Evropskou vysílací unii (EBU) Euroradio v průběhu sezóny 2024/2025.

2. Koncerty Jihočeského festivalu bude vysílat Český rozhlas Vltava přímým přenosem nebo ze záznamu.

3. Pořadatel poskytne EBU jako volnou nabídku (Pink offer) nahrávky kandidátů, kterým byly uděleny první, druhá a třetí cena. EBU obdrží tuto nabídku do jednoho měsíce od ukončení zasedání poroty.

4. Pořadatel nabídne EBU také vysílání všech koncertů, a to živě či ze záznamu. Rozhlasové organizace, které se Soutěže zúčastnily, na sebe berou morální povinnost zvukové záznamy odvysílat.

Čl. 13 Úhrada nákladů

Pořadatel uhradí následující náklady:

a) dopravu do a z České republiky hradí Pořadatel finalistům, určeným náhradníkům a jejich doprovodným osobám (v případě nezletilosti laureátů), pouze však v případě dopravy zajištěné Pořadatelem. Náklady na dopravu, které si zajistí finalista, určený náhradník nebo jeho doprovodná osoba sama, pořadatel nehradí.

b) ubytování a stravování pozvaných finalistů, určených náhradníků a jejich doprovodných osob (v případě nezletilosti laureátů) v Praze zajištěného Pořadatelem. Náklady na ubytování a stravování, které si finalista, určený náhradník nebo jeho doprovodná osoba zajistí sama, pořadatel nehradí.

c) náklady na dopravu v České republice a pobyt finalistů a určených náhradníků na Jihočeském festivalu Concertino Praga. Po dobu Jihočeského festivalu je za všechny účastníky zodpovědný pracovník Českého rozhlasu. Účast doprovodné osoby je povolena, náklady z toho plynoucí hradí doprovodná osoba.

2. Vítězové a účastníci koncertů ze Soutěže vzešlých od pořadatele neobdrží honorář. Žádný honorář též nebude vyplacen organizaci, která je do Soutěže vyslala.

3. Doprovodnou osobou kandidáta může být zákonný zástupce kandidáta nebo bude delegována organizací, která vítěze do Soutěže přihlásila. Pakliže není doprovodnou osobou kandidáta jeho zákonný zástupce, je vyžadován ověřený souhlas zákonného zástupce s osobou doprovodné osoby.

Čl. 14 Závěrečná ustanovení

1. Soutěžící nebo organizace, která kandidáta do Soutěže přihlásila, zasláním nahrávky do Soutěže souhlasí s jejím dalším využitím Českým rozhlasem a členy Evropské vysílací unie (EBU), a to zejména k rozhlasovému vysílání a k další propagaci Soutěže (např. zpřístupnění nahrávky na webových stránkách Českého rozhlasu a Akademie klasické hudby). Přihláškou podanou do Soutěže Concertino Praga vyjadřují organizace a soutěžící zároveň úplný souhlas se Statutem soutěže a těmito Podmínkami soutěže.

2. Soutěže se nemohou zúčastnit soutěžící, kteří obdrželi v minulosti 1.– 3. cenu v dané kategorii. To znamená, že soutěžící, kteří v minulosti obdrželi 1.– 3. cenu v sólové kategorii, se mohou přihlásit do komorní kategorie a naopak. Není ovšem možné se znova přihlásit do stejné kategorie, v rámci níž soutěžící již jednou obdržel titul laureáta.

3. Vymáhání cen právní cestou je vyloučeno.

4. Organizátor Soutěže si vyhrazuje právo změnit pravidla této Soutěže.

5. Podmínky soutěže jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. V případě sporného výkladu je rozhodující verze v českém jazyce.

6. Podmínky soutěže jsou k dispozici on-line: www.concertinopraga.czwww.akademieklasickehudby.cz.

7. Často kladené otázky (FAQ) jsou k dispozici on-line.