Soutěžní podmínky 55. ročníku Soutěže Concertino Praga – Dvořákova rozhlasová mezinárodní soutěž mladých hudebníků

 

Čl. 1 Vyhlášení

1. Český rozhlas a Akademie klasické hudby, z.ú. vyhlašují 55. ročník soutěže Concertino Praga – Dvořákova rozhlasová mezinárodní soutěž pro mladé hudebníky 2021 (dále také jako „Soutěž“).

2. Concertino Praga – Dvořákova mezinárodní rozhlasová soutěž mladých hudebníků se koná pod patronací Evropské vysílací unie (www.ebu.ch) a rodinné nadace Karla Komárka a je členem Evropské unie hudebních soutěží pro mládež (www.emcy.org).

Čl. 2 Kategorie

Soutěž se pro rok 2021 vypisuje:
a) v kategorii sólové hry v následujících nástrojových oborech: Housle, violoncello, klavír, cembalo, akordeon, harfa, kytara, flétna, hoboj, klarinet, fagot, trubka, lesní roh, saxofon a trombón.

b) v kategorii komorní hry v následujících uskupeních: DUO | TRIO | KVARTETO | KVINTETO | SEXTETO. Nástrojové složení jednotlivých uskupení je libovolné; v souboru může být zastoupen pouze jeden klávesový nástroj.

Čl. 3 Termín přihlášek

Termín pro podání přihlášky a dodání soutěžních nahrávek do 1. kola sólové kategorie je 28. únor 2021, u komorní kategorie 31. březen 2021. Pořadatel potvrdí přijetí přihlášky do deseti pracovních dnů.

Čl. 4 Soutěžní kategorie, obory a věkové limity

Účast v Soutěži je věkově omezena:
4.1 V kategorii sólová hra:
a) V oborech housle, violoncello, klavír, cembalo, akordeon, harfa a kytara se mohou soutěže zúčastnit hudebníci, kteří v době konání finálového veřejného soutěžního kola, tedy 18. září 2021, nedovrší 17 let.

b) V oborech flétna, hoboj, klarinet, fagot, trubka, lesní roh, saxofon a trombón se soutěže mohou zúčastnit hudebníci, kteří v době konání finálového veřejného soutěžního kola, tedy 18. září 2021, nedovrší 18 let.

Všechny nástrojové obory v kategorii sólové hry jsou hodnoceny společně.

4.2. V kategorii komorní hra:
v obsazení duo až sexteto se mohou soutěže zúčastnit hudebníci, kteří v době konání finálového veřejného soutěžního kola, tedy 17. září 2021, nepřesáhnou průměrný věkový limit 20 let. Nejstarší člen souboru nesmí dovršit v době konání finálového veřejného soutěžního kola, tedy 17. září 2021, věk 22 let.

Pro všechny věkové limity platí, že v den konání veřejného finálového kola může účastník dosáhnout příslušného věku daného věkovým limitem (například v roce 2021 může účastník kategorie sólové hry na klavír 18. září 2021 oslavit své 17. narozeniny)

Čl. 5 Způsob přihlášení do Soutěže

Do Soutěže v kategorii sólové hry se může přihlásit kandidát sám, prostřednictvím svého zákonného zástupce, prostřednictvím přihlašující organizace, kterou může být hudební škola, ve které soutěžící studuje hru na nástroj, případně rozhlasová organizace. Každá organizace může do Soutěže přihlásit nejvýše pět kandidátů bez ohledu na nástroj, na který kandidáti hrají.

Do Soutěže v kategorii komorní hry se může soubor přihlásit sám, prostřednictvím svého zástupce nebo jeho zákonného zástupce, prostřednictvím přihlašující organizace, kterou může být hudební škola, ve které soutěžící studuje hru na nástroj, případně rozhlasová organizace. Každá organizace může do Soutěže přihlásit nejvýše pět kandidátů bez ohledu na velikost souboru a nástrojové složení, ve kterém se soubor soutěže účastní.

Čl. 6 Forma přihlášení do Soutěže

1. Přihlášení se provádí výlučně prostřednictvím formuláře, který je umístěn na webových stránkách Soutěže: www.concertinopraga.cz.

2. Zároveň s přihláškou je požadováno následující:

a) nahrávky jednotlivých soutěžních skladeb ve formátu WAV/PCM – 16/24 bitů – 44.1/48kHz,
b) úplný videozáznam z natáčení všech soutěžních snímků, který porota zhlédne v případě pochybností spojených s natáčením soutěžní nahrávky (může být pořízený na mobilní telefon, k jeho kvalitě porota nepřihlíží),
c) pět různých profesionálních fotografií soutěžícího sólisty nebo souboru v tiskové kvalitě s uvedením jména fotografa (minimálně 300 dpi) a písemný souhlas s jejich užitím,
d) kompletní notové materiály k soutěžním nahrávkám (bez osobních poznámek),
e) kopie pasu nebo ID (u zahraničních účastníků),
f) v kategorii sólové hry repertoár pro případné 3. veřejné finálové kolo Soutěže – koncertantní skladba v obsazení svého nástroje za doprovodu orchestru. Myslí se tím jedno či vícevětý instrumentální koncert, nikoliv jednotlivé věty z díla,
g) v kategorii komorní hry je pro případné 2. veřejné finálové kolo Soutěže možno navrhnout odlišný soutěžní repertoár v rozsahu 30 – 35 minut. Přípustná je možnost jedné i více jednovětých i vícevětých skladeb. V případě, že komorní soubor chce pro 2. kolo zvolit odlišný repertoár, musí být soupis tohoto repertoáru obsažen v přihlášce.

3. Pořízení nahrávky do 1. kola v celkovém rozsahu minimálně 20 minut a maximálně 30 minut zajistí interpret na vlastní náklady. Nahrávky se stopáží nižší než 20 minut budou ze Soutěže vyřazeny. Poslech nahrávek, které přesahují 30 minut, může porota zkrátit.

4. U soutěžního repertoáru se doporučuje výběr z odlišných stylových období. V případě starší hudby, tj. u originálních barokních či klasicistních skladeb, může být klavírní part nahrazen partem cembalovým.

5. V kategorii sólové hry může být do soutěžního repertoáru zařazena i skladba pro sólový nástroj bez doprovodu jiného nástroje. Pokud soutěžní repertoár obsahuje instrumentální koncert nebo některou jeho větu s doprovodem klavíru, pak musí být do soutěžního repertoáru zařazena také původní skladba určená pro sólový nástroj samotný nebo s originálním doprovodem druhého nástroje. Výjimku tvoří ty skladby, které jsou autorizovány i pro provedení s klavírem, nebo pokud jsou uvedeny v seznamu doporučené soutěžní literatury. U skladeb neuvedených v seznamu doporučené literatury je nutné autorizaci k takovému provedení pořadatelům doložit historickým pramenem nebo odkazem.

Záznamy skladeb pořízených z veřejných koncertů musí být pořízeny v odpovídající technické kvalitě tak, aby mohly být užity v rozhlasovém vysílání.

Zejména u souboru formátu duo se musí jednat o skladby s vyváženými úlohami obou nástrojů, například sonáty. V kategorii komorní hry u souboru formátu duo se nesmí jednat o koncertantní skladbu s doprovodem druhého nástroje.

6. Přihláška do Soutěže je zároveň prohlášením dle čl. 5 odst. 11 Statutu Concertino Praga.

Čl. 7 Hodnocení soutěžních výkonů

1. Nahrávky musí být pořízeny v období mezi 1. únorem 2020 a 28. únorem 2021 v případě sólové kategorie a 31. březnem 2021 v případě komorní kategorie, ve studiu či během veřejného vystoupení, a to jako live záznam bez následné editace (vždy se jedná o záznam interpretace celé jednověté skladby nebo věty bez přerušení). Vícevěté skladby musí být nahrány po jednotlivých větách, každá věta musí být uložena na samostatném tracku. Na nahrávky se nesmí vztahovat žádná vysílací práva Evropské vysílací unie (EBU) ani mechanická práva (IFPI).

2. Hodnocení soutěžícího odbornými porotami ovlivňuje i vyspělost výběru soutěžního repertoáru soutěžícím s přihlédnutím k propagaci díla Antonína Dvořáka a dalších českých autorů.

3. V kategorii sólové hry vydává pořadatel pro rok 2021 seznam doporučených skladeb, jejichž provedení má na hodnocení soutěžních výkonů pozitivní dopad, může být jedním z hodnotících kritérií a na jejichž provedení se mohou vázat i speciální ceny od nadací pečujících o hudební odkazy skladatelů. Tyto ceny budou průběžně zveřejňovány na webu Soutěže. Seznam doporučených skladeb je zveřejněn v samostatném dokumentu na webu Soutěže.

V kategorii komorní hry pořadatel pro rok 2021 seznam doporučených skladeb nevydává, a to pro velkou různorodost hudebních uskupení a nástrojového obsazení. Pořadatel však doporučuje při sestavování repertoáru přihlédnout k dílům českých autorů, jejichž zařazení může být jedním z hodnotících kritérií a na jejichž provedení se mohou vázat i speciální ceny od nadací pečujících o hudební odkazy skladatelů stejně jako v kategorii sólové hry.

Čl. 8 Průběh Soutěže

Kategorie sólové hry:
1. kolo
a) Nahrávky budou posuzovány porotou do 1. 4. 2021.
b) Porota určí 25 postupujících do 2. kola bez ohledu na nástroj, na který kandidáti hrají.
c) Porota má právo vyzvat postupující účastníky k novému natočení shodného repertoáru pro posouzení v 2. kole. Na tuto výzvu nemusí kandidát reflektovat. V takovém případě bude i nadále v 2. kole posuzována přihlášená soutěžní nahrávka z 1. kola.
d) Pořadatel oznámí těm, kteří postoupili do 2. kola Soutěže tuto skutečnost písemně, a to prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v přihlašovacím formuláři do 5 pracovních dnů od rozhodnutí poroty.
e) V oprávněných důvodech může porota určit, že pořadatel poskytne kandidátovi postupujícímu do 2. kola Soutěže soutěžní snímek natočit ve výrobních kapacitách Českého rozhlasu na náklady pořadatele. Náklady na cestu a pobyt během nahrávání si hradí kandidát nebo jeho vysílající organizace sami. Jedná se zejména o takové případy, kdy kandidát nebo jeho přihlašující organizace nedisponuje technickými možnostmi k pořízení technicky kvalitní nahrávky splňující požadavky na šíření nahrávky prostřednictvím rozhlasového vysílání.

2. kolo
a) Nahrávky budou posuzovány porotou do 30. 4. 2021. Porota v druhém kole posuzuje stejné nahrávky jako v prvním kole; porota druhého kola je od prvního kola odlišná.
b) Porota určí nejvýše 4 postupující do 3. veřejného finálového kola. Zároveň porota určí 2 náhradníky pro 3. veřejné finálové kolo, kteří v případě, že se jejich účast ve finále z důvodu účasti všech 4 porotou určených finalistů neuskuteční, vystoupí se sólovým repertoárem na koncertě v rámci „Talent stage“ festivalu Dvořákova Praha 2021.
c) Pořadatel oznámí těm, kteří postoupili do 3. veřejného finálového kola Soutěže tuto skutečnost písemně, a to prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v přihlašovacím formuláři do 5 pracovních dnů od rozhodnutí poroty.
d) Postupující kandidáti budou vyzváni k živému soutěžnímu vystoupení s orchestrem v rámci mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha, který se koná 18. září 2021.
e) Kandidát nebo jeho přihlašující organizace potvrdí do 5 pracovních dnů po zaslání oznámení o postupu do 3. veřejného finálového kola vůli kandidáta v Soutěži pokračovat. Pakliže některý z kandidátů svou vůli nepotvrdí, postupuje do 3. veřejného finálového kola další kandidát dle pořadí, které určila soutěžní porota při svém zasedání ve 2. kole Soutěže.

3. veřejné finálové kolo
a) 3. veřejné finálové kolo probíhá formou veřejného koncertu s orchestrem v rámci mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha 2021 dne 18. 9. 2021.
b) Po kandidátovi je vyžadováno, aby byl alespoň 3 dny před konáním 3. veřejného finálového kola fyzicky přítomen v místě konání Soutěže, tedy v Praze, a to za účelem zkoušek s orchestrem. Stejná podmínka platí i pro určené náhradníky, pokud bude známo, že se některý z určených finalistů 3. veřejného finálového kola nezúčastní.
c) Kandidátovi jsou garantovány 2 zkoušky s orchestrem ve zkušebně a generální zkouška v místě konání 3. veřejného finálového kola, kterým je Dvořákova síň Rudolfina v Praze.
d) Výkon je zaznamenáván Českým rozhlasem s možností přímého přenosu, a to jak v audio, tak i v audiovizuální formě. Veškeré vypořádání práv kandidáta vůči vytvoření uměleckého výkonu a jeho užití je stanoveno ve Statutu soutěže.
e) Bezprostředně po skončení všech soutěžních vystoupení v rámci veřejného koncertu zasedá porota Soutěže, která rozhodne o držitelích cen a čestného uznání.
f) Své rozhodnutí oznámí porota v rámci téhož veřejného koncertu, kde dojde i na pódiu k předání cen kandidátům Soutěže.
g) Držitelé 1., 2. a 3. ceny se stávají laureáty Soutěže.
h) Principy udílení cen jsou stanoveny Statutem soutěže.

Kategorie komorní hry:
1. kolo
a) Nahrávky budou posuzovány porotou do 30. 4. 2021.
b) Porota určí nejvýše 4 postupující soubory do 2. veřejného finálového kola. Zároveň porota určí 1 komorní soubor jako náhradníka pro 2. veřejné finálové kolo, který v případě, že se jeho účast ve finále z důvodu účasti všech 4 porotou určených komorních souborů neuskuteční, vystoupí na koncertě v rámci „Talent stage“ festivalu Dvořákova Praha 2021.
c) Pořadatel oznámí souborům, které postoupily do 2. veřejného finálového kola Soutěže tuto skutečnost písemně, a to prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v přihlašovacím formuláři do 5 pracovních dnů od rozhodnutí poroty.
d) Postupující soubory budou vyzvány k živému soutěžnímu vystoupení v rámci mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha, které se koná 17. září 2021.
e) Soubor, nebo jeho zástupce, případně jeho přihlašující organizace potvrdí do 5 pracovních dnů po zaslání oznámení o postupu do 2. veřejného finálového kola vůli kandidáta v Soutěži pokračovat. Pakliže některý z kandidátů svou vůli nepotvrdí, postupuje do 2. veřejného finálového kola další kandidát dle pořadí, které určila soutěžní porota při svém zasedání v 1. kole Soutěže.

2. veřejné finálové kolo
a) 2. veřejné finálové kolo probíhá formou veřejného koncertu v rámci mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha 2021.
b) Po souboru je vyžadováno, aby byl alespoň 1 den před konáním 2. veřejného finálového kola fyzicky přítomen v místě konání Soutěže, tedy v Praze, a to za účelem zkoušek v sále. Stejná podmínka platí i pro určený náhradní komorní soubor, pokud bude známo, že se některý z určených finálových komorních souborů 2. veřejného finálového kola nezúčastní.
c) Souboru je garantována 1 zkouška ve zkušebně a generální zkouška v místě konání 2. veřejného finálového kola, kterým je Anežský klášter v Praze.
d) Výkon je zaznamenáván Českým rozhlasem s možností přímého přenosu, a to jak v audio, tak i v audiovizuální formě. Veškeré vypořádání práv kandidáta vůči vytvoření uměleckého výkonu a jeho užití je stanoveno ve Statutu soutěže.
e) Bezprostředně po skončení všech soutěžních vystoupení v rámci veřejného koncertu zasedá porota Soutěže, která rozhodne o držitelích cen a čestného uznání.
f) Své rozhodnutí oznámí porota v rámci téhož veřejného koncertu. K předání cen souborům dojde v rámci ceremoniálu udílení cen Soutěže po skončení veřejného finálového kola kategorie sólové hry dne 18. 9. 2021 na pódiu Dvořákovy síně Rudolfina.
g) Držitelé 1., 2. a 3. ceny se stávají laureáty Soutěže.
h) Principy udílení cen jsou stanoveny Statutem soutěže.

Čl. 9 Poroty Soutěže

1. Poroty pro jednotlivá kola Soutěže a jejich předsedy jmenuje ředitelství soutěže.

a) Pro 1. kolo soutěžní kategorie sólová hra je porota nejméně 5členná a mezinárodní.
b) Pro 2. kolo soutěžní kategorie sólová hra a 1. kolo soutěžní kategorie komorní hra je porota nejméně 7členná a složená z osobností českého i zahraničního hudebního života, z nichž maximálně 2 jsou zástupci EBU.
c) Pro veřejná finálová kola v obou soutěžních kategoriích je porota nejméně 5členná a složená z významných osobností tuzemského i mezinárodního hudebního života, z nichž jeden člen je zástupce EBU.

2. Poroty každého ze soutěžních kol musí mít odlišná personální složení. Poroty soutěžních kategorií se mohou personálně shodovat.

3. Členové poroty nesmějí mít žádný příbuzenský vztah k soutěžícím kandidátům.

4. Pakliže člen poroty má pedagogický vztah k soutěžícímu, nebo je zástupcem organizace, která soutěžícího do Soutěže přihlásila, musí zbylým členům poroty a ředitelství soutěže vztah deklarovat. V takovém případě není takový člen poroty oprávněn soutěžícího hodnotit.

5. Členové poroty 1. a 2. kola soutěžní kategorie sólové hry a 1. kola soutěžní kategorie komorní hry nesmí disponovat jakýmikoliv informacemi o kandidátech Soutěže.

6. Hlasování porot se provádí hlasovacími lístky tajně, anonymně.

7. Jednání poroty je neveřejné, výjimku tvoří pověření pracovníci pořadatele. Rozhodnutí poroty jsou konečná. Veškerá jednání poroty, pakliže její složení bude mezinárodní, budou vedena v anglickém jazyce.

Čl. 10 Ceny v Soutěži

1. Porota veřejných finálových kol Soutěže může v kategorii sólové hry i v kategorii komorní hry udělit první, druhou a třetí cenu. Nositelé těchto cen získávají titul „Laureát soutěže Concertino Praga". Porota rovněž může udělit „Čestné uznání". Porota nemusí udělit všechny ceny. Porota neuděluje žádné ceny ex aequo (dělené ceny).

2. Porota uděluje i další ceny, jejichž seznam je veden na webových stránkách Soutěže a je průběžně doplňován.

3. Na návrh soutěžní poroty veřejných finálových kol mohou být uděleny i další ceny věnované partnery soutěže. Tyto ceny jsou pak předávány z rukou předsedy poroty a donátora ceny.

4. Jednou z cen je i Cena posluchače, která je udělena na základě hlasování přítomných diváků v rámci veřejných finálových kol Soutěže. Tuto cenu předává zástupce Akademie klasické hudby.

5. 2. a 3. cena v Soutěži může být zaštítěna jak veřejnými institucemi, tak soukromými subjekty. Jejich předání probíhá z rukou předsedy poroty a toho, kdo cenu zaštítil. V názvu uvedené ceny může být vedle pořadí uvedeno i jméno fyzické nebo právnické osoby, která cenu zaštítila.

6. Držitelé 1., 2. a 3. ceny se stávají laureáty Concertino Praga.

7. Držitelé 1., 2. a 3. ceny obdrží ceny ve formě finančních stipendií ve výši:
a) Pro kategorii „sólová hra“
1. cena - 5 000 EUR
2. cena - 2 700 EUR
3. cena - 1 800 EUR

b) Pro kategorii „komorní hra“
1. cena - 5 000 EUR pro soubor
2. cena - 2 700 EUR pro soubor
3. cena - 1 800 EUR pro soubor

Ceny jsou udělovány ve formě stipendií a budou propláceny Akademií klasické hudby na základě doložení přihlášky držitelem ceny Concertino Praga k příslušnému vzdělávacímu programu a na základě platebního příkazu na účet pořadatele nebo poskytovatele daného vzdělávacího programu bankovním převodem. Ceny mohou být proplaceny jejich držitelům i ve formě příspěvku na nákup hudebního nástroje, a to po dohodě s ředitelstvím soutěže a po doložení příslušných dokladů o nákupu takového nástroje.

Cena Nadace Bohuslava Martinů - tuto cenu uděluje Nadace Bohuslava Martinů za nejlepší interpretaci díla Bohuslava Martinů. Nadace uděluje jednu cenu v rámci sólové a komorní kategorie.

Cena Nadace Viktora Kalabise a Zuzany Růžičkové - tuto cenu uděluje Nadace Viktora Kalabise a Zuzany Růžičkové za nejlepší interpretaci skladby 20. či 21. století. Nadace uděluje jednu cenu v rámci sólové a komorní kategorie.

Cena Rodinné nadace The Karel Komárek Family Foundation - tato cena je určena nejúspěšnějšímu českému účastníkovi soutěže sólové kategorie.

Cena Českého rozhlasu - držitelé prvních cen sólové kategorie a komorní kategorie získají buď:

a) příležitost natočit ve studiích Českého rozhlasu své vlastní CD. Nahrávka bude vydána v nákladu do 200 ks (po vzájemné dohodě), z čehož 20 ks obdrží rozhlasová organizace, která kandidáta do soutěže vyslala; Český rozhlas si vyhrazuje 30 ks k propagaci soutěže. Natočení a vydání tohoto nekomerčního CD je určeno k podpoře nejúspěšnějšího kandidáta, který snímek může použít ke svým propagačním účelům,

nebo

b) příležitost natočit ve studiích Českého rozhlasu snímky s možností nekomerčního užití všemi formami, všemi technickými prostředky a ke všem způsobům propagace, kdy Český rozhlas zajistí vykoupení chráněných děl.

Výběr z těchto dvou možností je na rozhodnutí držitele první ceny.

Bez písemného souhlasu Českého rozhlasu (uzavření licenční smlouvy) nesmí být snímek použit k jakémukoliv komerčnímu účelu. Vydavatelem CD a držitelem práv výrobce zvukového záznamu je Český rozhlas. Český rozhlas si vyhrazuje právo použít tuto nahrávku ke svým propagačním účelům a k rozhlasovému vysílání.

Čl. 11 Jihočeský festival Concertino Praga

Laureáti Concertino Praga – Dvořákovy mezinárodní rozhlasové soutěže jsou povinni se zúčastnit Jihočeského festivalu Concertino Praga v září 2021.

Čl. 12 Rozhlasové vysílání průběhu Concertino Praga

1. Finálová soutěžní kola bude vysílat přímým přenosem Český rozhlas Vltava. Pořadatel učiní vše pro to, aby byl tento koncert živě vysílán formou videopřenosu a přes Evropskou vysílací unii (EBU) Euroradio v průběhu sezóny 2021/2022.

2. Koncerty Jihočeského festivalu bude vysílat Český rozhlas Vltava přímým přenosem nebo ze záznamu.

3. Pořadatel poskytne EBU jako volnou nabídku (Pink offer) nahrávky kandidátů, kterým byly uděleny první, druhá a třetí cena. EBU obdrží tuto nabídku do jednoho měsíce od ukončení zasedání poroty.

4. Pořadatel nabídne EBU také vysílání všech koncertů, a to živě či ze záznamu. Rozhlasové organizace, které se Soutěže zúčastnily, na sebe berou morální povinnost zvukové záznamy odvysílat.

Čl. 13 Úhrada nákladů

1. Pořadatel uhradí následující náklady:

a) náklady na dopravu v České republice a pobyt laureátům a jejich doprovodné osobě v Praze a na Jihočeském festivalu Concertino Praga, pouze však v případě dopravy a ubytování zajištěného Pořadatelem. Náklady na dopravu a ubytování, které si zajistí laureát a jeho doprovodná osoba sama, pořadatel nehradí.

Po dobu zmíněných akcí bude za účastníky z České republiky zodpovědný pracovník Českého rozhlasu. Doprovod zákonného zástupce je povolen, náklady z toho plynoucí hradí zákonný zástupce.

b) dopravu do a z České republiky hradí Pořadatel pouze laureátům Soutěže a jejich doprovodným osobám.

V případě komorních souborů platí pořadatel uvedené náklady doprovodné osobě pouze v případě, kdy žádný z členů souboru není plnoletý. Za plnoletost se počítá dosažení 18 let. V případě, že některý ze členů souboru je plnoletý, jako doprovodná osoba přebírá zodpovědnost za ostatní neplnoleté členy souboru na základě zmocnění zákonných zástupců členů souboru, jež plnoletosti nedosáhli.

2. Vítězové a účastníci koncertů ze Soutěže vzešlých od pořadatele neobdrží honorář. Žádný honorář též nebude vyplacen organizaci, která je do Soutěže vyslala.

3. Doprovodnou osobou kandidáta může být zákonný zástupce kandidáta nebo bude delegována organizací, která vítěze do soutěže přihlásila. Pakliže není doprovodnou osobou kandidáta jeho zákonný zástupce, je vyžadován ověřený souhlas zákonného zástupce s osobou doprovodné osoby.

Čl. 14 Závěrečná ustanovení

1. Soutěžící nebo organizace, která kandidáta do soutěže přihlásila, zasláním nahrávky do soutěže souhlasí s jejím dalším využitím Českým rozhlasem a členy Evropské vysílací unie (EBU) a to zejména k rozhlasovému vysílání a k další propagaci soutěže (např. zpřístupnění nahrávky na webových stránkách Českého rozhlasu a Akademie klasické hudby). Přihláškou podanou do soutěže Concertino Praga vyjadřují organizace a soutěžící zároveň úplný souhlas se Statutem soutěže a těmito Podmínkami soutěže.

2. Soutěžící, kteří v roce 2020 během 54. ročníku Soutěže obdrželi 1. - 3. cenu, se nemohou přihlásit do kategorie sólové hry pro rok 2021.

3. Vymáhání cen právní cestou je vyloučeno.

4. Organizátor Soutěže si vyhrazuje právo změnit pravidla této Soutěže.

5. Podmínky soutěže jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. V případě sporného výkladu je rozhodující verze v českém jazyce.

6. Podmínky soutěže jsou k dispozici on-line: www.concertinopraga.cz a www.akademieklasickehudby.cz.

7. Často kladené otázky (FAQ) jsou k dispozici on-line.