Licenční ujednání a prohlášení o zpracování osobních údajů

Dohoda mezi Českým rozhlasem a účastníkem Concertino Praga.

Licenční ujednání a prohlášení o zpracování osobních údajů

Podpisem této přihlášky přijímá účastník soutěže CONCERTINO PRAGA podmínky soutěže (dále jen „Soutěž“), čímž vzniká mezi ním, na straně jedné, a Českým rozhlasem jako spolupořadatelem soutěže, na straně druhé, dohoda. Součástí dohody ze strany účastníka Soutěže je i udělení:

- svolení a oprávnění (licencí) Českému rozhlasu k pořízení trvalého zvukového či zvukově - obrazového záznamu (dále jen „záznam“) jeho výkonu učiněného v Soutěži a na všech vystoupeních vyplývajících z podmínek Soutěže nebo souvisejících se Soutěží (dále jen „Výkon“), ke zveřejnění výkonu, k jeho spojení s jinými autorskými díly a uměleckými výkony, k jeho zařazení do souboru děl nebo výkonů, k jeho úpravě a editaci nutné pro užití výkonu, k jeho užití jak v původní tak upravené podobě vcelku i po částech, a k dalšímu užití záznamu v neomezeném rozsahu časovém, místním a množstevním, nevýhradním způsobem, zejména:

- k všem způsobům užití všemi formami sdělování výkonu veřejnosti a všemi technickými prostředky, a ke všem způsobům propagace;

- k nekomerčnímu užití v rámci mezinárodní výměny hudebních programů v síti EBU;

- ke všem způsobům užití sdělování veřejnosti formou vysílání výkonu živě nebo ze záznamu (zejména Českým rozhlasem, Akademií klasické hudby, z.ú., nebo Českou televizí), prostřednictvím zpřístupňování na internetu umožněním zhlédnutí či jiného vnímání a umožněním pořízení rozmnoženiny (downloading);

- k poskytnutí záznamu třetí osobě/pořízení záznamu třetí osobou a jeho dalšímu užití třetí osobou (zejména Akademií klasické hudby, z. ú., a Českou televizí) v rozsahu práv udělených účastníkem pořadateli Soutěže, které bude uskutečněno na základě smlouvy s pořadatelem o poskytnutí záznamu/pořízení záznamu či smlouvy obdobné;

- ke zpracování záznamu, k jeho úpravě a/nebo zařazení do jiného díla souborného, a to bez dodatečného souhlasu účastníka Soutěže k takovým úpravám a případně bez uvedení jeho jména, při současném respektování oprávněných zájmů účastníka Soutěže a způsobem nesnižujícím hodnotu jeho výkonu;,

Účastník dále uděluje Českému rozhlasu a Akademii klasické hudby, z. ú., svolení k užití fotografií, které jsou povinnou součástí přihlášky, k prezentaci na sociálních sítích a tiskovinách souvisejících s propagací soutěže.

Účastník soutěže poskytuje výše uvedená oprávnění (licenci) Českému rozhlasu bezúplatně. Hodnota bezúplatného plnění se pro účetní účely stanovuje na 1.000, - Kč. Hodnota bezúplatného plnění je cenou obvyklou, tj. cenou ve výši, za kterou by Český rozhlas za stejných nebo obdobných podmínek získal stejné nebo obdobné plnění od stejného nebo obdobného umělce ke dni uzavření smlouvy.

Účastník bere na vědomí, že jeho podobizna, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízené pořadatelem v souvislosti s pořádáním Soutěže a navazujících akcí – např. při předávání diplomů, tiskové konferenci, přijetí u starosty města, koncertech atd. (dále jen „snímek“), mohou být spolupořadateli soutěže, tedy Českým rozhlasem a Akademií klasické hudby, z. ú., užity pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. K tomu účastník Soutěže uděluje pořadateli licenci bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Český rozhlas a Akademie klasické hudby z. ú. jsou oprávněni poskytnout podlicenci ve stejném rozsahu třetí osobě.

Účastník bere na vědomí, že jeho osobní údaje v rozsahu uvedeném v této přihlášce jsou zpracovávány správci Český rozhlas a Akademie klasické hudby, z. ú., za účelem prověření jeho účasti v Soutěži, předání diplomu v Soutěži a pro propagaci Soutěže, a to na dobu 5 let od vyhlášení výsledků Soutěže. Právním důvodem zpracování osobních údajů účastníků je plnění smlouvy mezi správci a účastníkem. Osobní údaje účastníka jsou zpracovávány na technických prostředcích správců a mohou být zveřejňovány v médiích. Účastník má právo požádat každého správce o informaci o zpracování svých osobních údajů. Zjistí-li účastník nebo bude-li se účastník domnívat, že některý ze správců provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s právními předpisy, může požádat správce o vysvětlení, a/nebo požadovat, aby správce odstranil závadný stav. Adresy pro komunikaci se správcem naleznete na webu www.rozhlas.cz/osobni-udaje. Na správce si můžete stěžovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Správcem jsou Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, IČO: 45245053. a Akademie klasické hudby, z. ú., Maiselova 25/4, 110 00, Praha 1.

Účastník se zavazuje, že se v případě postupu do finále zúčastní finálového kola, které probíhá formou veřejného koncertu s orchestrem v rámci MHF Dvořákova Praha 2023 dne 14. 9. 2023 a dále se zúčastní Jihočeského festivalu Concertino Praga 2023 ve dnech 18. 9. – 23. 9. 2023.

Účastník i jeho zákonní zástupci se zavazují k dodržování harmonogramu, který Český rozhlas určí pro období příprav galakoncertu, Jihočeského turné i akcí ostatních. Po dobu zmíněných akcí bude za účastníky z České republiky zodpovědný pracovník Českého rozhlasu. Doprovod zákonného zástupce je povolen, náklady z toho plynoucí hradí zákonný zástupce.