FAQ (často kladené otázky)

12. duben 2018

FAQ (často kladené otázky)

1. Pro které obory je soutěž vypsána?
2. Jaký je věkový limit soutěžících?
3. Je v soutěži nějaký povinný repertoár?
4. Proč nelze hrát koncertantní skladby?
5. Jak probíhá soutěž?
6. Co je nominační kolo České republiky Concertino Praga?
7. Kolik soutěžících může postoupit do mezinárodní soutěže?
8. Je soutěž skutečně anonymní?
9. Do kdy a jakým způsobem se mohu přihlásit?
10. Jak a kdy mohu vytvořit nahrávku do mezinárodního kola?
11. Jak probíhá natáčení?
12. Mohu hrát z not, nebo musím zpaměti?
13. Když hraji z not, dostanu někoho na obracení?
14. Jak bude naladěn klavír?
15. Musím zahrát celou skladbu v kuse, nebo jsou možné střihy?
16. Co když se mi při hře nepovede nějaké místo?
17. Kdy se dozvím, jestli má nahrávka postoupila do mezinárodní soutěže?
18. Kdy budou vyhlášeny výsledky?
19. Jaké jsou ceny v soutěži?
20. Co je Jihočeský festival Concertino Praga?
21. Musím si účast na festivalu platit, nebo mi náklady na pobyt hradí Český rozhlas?
22. Jaký je časový harmonogram Concertina Praga?


1. Pro které obory je soutěž vypsána?

53. ročník soutěže Concertino Praga 2019 je vypsán pro tyto nástroje: KLAVÍR – HOUSLE – VIOLONCELLO – HARFA.
54. ročník soutěže Concertino Praga 2020 bude vypsán pro sólisty následujících dechových nástrojů: FLÉTNA – HOBOJ – KLARINET – FAGOT – TRUBKA.
55. ročník soutěže Concertino Praga 2021 je vypsán pro komorní soubory ve složení DUO – TRIO – KVARTETO – KVINETO

Toto pořadí se bude opakovat i v následujících letech. Obory, které zde nejsou uvedeny (např. lesní roh, tuba, trombon, viola, kontrabas aj.), se mohou soutěže zúčastnit v ročníku vyhlášeném pro komorní soubory.

2. Jaký je věkový limit soutěžících?

V oborech housle, klavír, violoncello, harfa se mohou soutěže zúčastnit hudebníci, kteří v roce natočení a odevzdání soutěžní nahrávky nepřesáhnou věkový limit 16 let

V oborech flétna, hoboj, klarinet, fagot a trubka se soutěže mohou zúčastnit hudebníci, kteří v roce natočení a odevzdání soutěžní nahrávky nepřesáhnou průměrný věkový limit 17 let.

V soutěži komorní hra v obsazení duo až kvinteto se mohou soutěže zúčastnit soubory, jejichž průměrný věk v roce natočení a odevzdání soutěžní nahrávky nepřesáhnou 21 let.

3. Je v soutěži nějaký povinný repertoár?

Pro kategorii komorních souborů nejsou povinné skladby stanoveny. U ostatních kategorií je povinný repertoár pro jednotlivé kategorie uveden v článku 6 Soutěžního řádu. Vedle povinné skladby mají soutěžící možnost vybrat si volný repertoár, který musí být v rozsahu 20 - 30 minut. Koncertantní skladby (nástrojové koncerty, u nichž je orchestrální doprovod nahrazen klavírním výtahem) se nepřijímají.

4. Proč nelze hrát koncertantní skladby?

Vysílání vítězných nahrávek, na nichž je orchestrální part nahrazen klavírním doprovodem, je bohužel velmi problematické, tyto snímky jsou většinou nepoužitelné. Snímky, které obsahují koncertantní skladbu (kompozici napsanou výhradně pro daný nástroj a orchestr) proto budou vyřazeny ze soutěže. Výjimku tvoří pouze ty skladby, které jsou autorizovány i pro provedení s klavírem. V tomto případě je však nutné včas upozornit pořadatele.

5. Jak probíhá soutěž?

Kandidáti vytvoří zpravidla v příslušné organizaci (v České republice je to Český rozhlas) svoji soutěžní nahrávku, kterou anonymně vyposlechne a ohodnotí porota. Teprve po vyhlášení výsledků jsou laureáti pozváni na cyklus koncertů, kde živě vystupují.

6. Co je nominační kolo České republiky Concertino Praga?

V nominačním kole česká pětičlenná porota vybírá nejlepší nahrávky, které postoupí do mezinárodní soutěže. Stejně jako u mezinárodní soutěže je poslech naprosto anonymní. Nahrávky do nominačního kola pořizují kandidáti sami na vlastní náklady. Při postupu do mezinárodní soutěže proběhne ve studiu Českého rozhlasu profesionální natáčení soutěžních nahrávek pro mezinárodní kolo.

7. Kolik soutěžících může postoupit do mezinárodní soutěže?

Do mezinárodní soutěže postupuje maximálně 5 kandidátů z nominačního kola.

8. Je soutěž skutečně anonymní?

Ano, žádný z členů poroty nesmí disponovat jakýmikoliv informacemi o kandidátech. Nahrávky jsou porotě přehrávány pod pořadovými čísly, vytvořenými speciální metodou řazení, která znemožňuje jejich identifikaci. Členové poroty obdrží repertoár, který jednotlivé nahrávky obsahují. Teprve po udělení cen a čestných uznání porota získá informace o interpretech (jména, věk, národnost).

9. Do kdy a jakým způsobem se mohu přihlásit?

Kandidáti se mohou do soutěže přihlásit prostřednictvím přihlášky, která je součástí Soutěžního řádu. Přihlášku můžete stáhnout v sekci Přihlášky. Vyplněnou přihlášku do nominačního kola je třeba spolu se soutěžní nahrávkou odeslat elektronicky do 15. prosince 2018 na adresu: concertino@rozhlas.cz. Soutěžící z České republiky nemusí do mezinárodního kola podávat novou přihlášku.

10. Jak a kdy mohu vytvořit nahrávku do mezinárodního kola?

Kandidátům z České republiky natáčí soutěžní nahrávku pro mezinárodní kolo výhradně Český rozhlas. Po obdržení přihlášky Vás pozveme do rozhlasového studia, kde budete mít vyhrazený čas pro natočení snímku. Kandidáti, kteří se zúčastní soutěže Concertino Praga 2019, natáčejí snímek koncem ledna 2019.

11. Jak probíhá natáčení?

Po správném nastavení mikrofonů našimi techniky probíhá krátká akustická zkouška. Poté následuje vlastní nahrávání. Všichni kandidáti mají na natočení snímku vyhrazený stejný čas. V závislosti na celkovém počtu účinkujících v jednotlivých ročnících je 120 minut. Natáčení jsou přítomni hudební režisér a zvukový technik, kteří jsou odpovědní za kvalitu nahrávky. Všechny nahrávky natáčí zpravidla stejná posádka. Ve studiu mohou být během nahrávání vedle interpretů přítomni pouze příslušný pedagog nebo jeho zástupce a obraceč not. Natáčení se řídí výhradně pokyny příslušných zaměstnanců Českého rozhlasu (hudebního režiséra, technika, vedoucího soutěže).

12. Mohu hrát z not, nebo musím zpaměti?

Hra zpaměti není vyžadována, hra z not je možná.

13. Když hraji z not, dostanu někoho na obracení?

Český rozhlas tuto službu nezajišťuje. Noty vám může obracet váš pedagog nebo vlastní obraceč, kterého si s sebou přivedete.

14. Jak bude naladěn klavír?

Klavír bude naladěn na frekvenci 442 kH.

15. Musím zahrát celou skladbu v kuse, nebo jsou možné střihy?

Nahrávka nesmí obsahovat střihy, vždy se jedná o záznam interpretace celé skladby (jednověté) nebo věty bez přerušení. Pokud nahráváte vícevětou skladbu, je možné nahrát jednotlivé věty zvlášť, a to v pořadí, které si určíte.

16. Co když se mi při hře nepovede nějaké místo?

Pokud Vám to časový limit dovolí, můžete opětovně nahrát soutěžní skladbu, nebo její větu. Nikdy ne však jen část věty nebo jednověté skladby. Z výsledných nahrávek si pak vyberete tu nejlepší. Nahrávání a výběr skladby se však musí vejít do časového limitu.

17. Kdy se dozvím, jestli má nahrávka postoupila do mezinárodní soutěže?

Postupující kandidáti do mezinárodní soutěže budou o svém postupu vyrozuměni začátkem ledna 2019.

18. Kdy budou vyhlášeny výsledky?

Výsledky Mezinárodní rozhlasové soutěže mladých hudebníků Concertino Praga budou vyhlášeny do konce února 2019 po ukončení zasedání mezinárodní poroty.

19. Jaké jsou ceny v soutěži?

1) absolutní vítěz získá finanční odměnu ve výši 1000 EUR

2) galakoncert v Praze (v případě sólových oborů se symfonickým orchestrem)

3) cyklus koncertů na Jihočeském festivalu Concertino Praga

4) koncertní příležitosti s českými orchestry

5) Absolutní vítěz získává Cenu Heleny Karáskové, jíž předává ministr školství ČR, příp. také cenu EMCY

Držitel Ceny Heleny Karáskové získá buď:

a) příležitost natočit ve studiích Českého rozhlasu své vlastní CD. Nahrávka bude vydána v nákladu do 200 ks (po vzájemné dohodě), z čehož 20 ks obdrží rozhlasová organizace, která kandidáta do soutěže vyslala; Český rozhlas si vyhrazuje 30 ks k propagaci soutěže. Natočení a vydání tohoto nekomerčního CD je určeno k podpoře nejúspěšnějšího kandidáta, který snímek může použít ke svým propagačním účelům.

nebo

b) příležitost natočit ve studiích Českého rozhlasu snímky s možností nekomerčního užití všemi formami, všemi technickými prostředky a ke všem způsobům propagace, kdy Český rozhlas zajistí vykoupení chráněných děl.

Výběr z těchto dvou možností je na rozhodnutí držitele Ceny Heleny Karáskové.

Nositelé prvních (příp. druhých) cen v mezinárodní soutěži účinkují na galakoncertu v Praze a společně s nositeli čestných uznání na Jihočeském festivalu Concertino Praga. Galakoncert vysílá Český rozhlas 3 - Vltava. V případě sólových oborů doprovází laureáty na tomto koncertě Symfonický orchestr Českého rozhlasu (SOČR)

Festivalové koncerty vysílá a zaznamenává Český rozhlas 3 - Vltava. V případě sólových oborů mají mladí umělci zajištěný profesionální klavírní doprovod. Účinkující získají po skončení festivalu pro svoji osobní potřebu nahrávku svých interpretačních výkonů.

Sekretariát soutěže ve spojení s Producentským centrem vyhledává další koncertní příležitosti pro nejúspěšnější české účastníky, a to jak v České republice, tak i v zahraničí.

20. Co je Jihočeský festival Concertino Praga?

Jihočeský festival je cyklem koncertů pro vybrané postupující české kandidáty a nositele cen a čestných uznání v mezinárodní soutěži. Účinkující jsou ubytováni v Jindřichově Hradci v hotelu Concertino, odkud vyjíždějí za koncerty do okolních měst. Festival zpravidla obsahuje celkem 4 vystoupení (Český Krumlov, Třeboň, Bechyně a Jindřichův Hradec).

21. Musím si účast na festivalu platit, nebo mi náklady na pobyt hradí Český rozhlas?

Nezbytné pobytové náklady platí Český rozhlas. Jedná se zejména o:

a) ubytování a stravování v hotelu (plná penze),

b) společnou autobusovou dopravu z Prahy do Jindřichova Hradce a zpět (mimopražským účinkujícím se proplácí zpáteční jízdenka z místa bydliště),

c) společnou dopravu z hotelu v Jindřichově Hradci na koncerty a zpět.

22. Jaký je časový harmonogram Concertina Praga?

53. ročník (2019)

 • Galakoncert v Praze:
  neděle 9. června 2019 od 19.00 hod.
 • Český Krumlov, zámek, Maškarní sál:
  pondělí 10. června od 17.00 hod.
 • Bechyně, zámek, Vokův sál:
  úterý 11. června od 17.00 hod.
 • Třeboň, Schwarzenberská hrobka
  středa 12. června od 19.00hod.
 • Jindřichův Hradec, výchovný koncert:
  čtvrtek 13. června od 10.00 hod.
 • Jindřichův Hradec, zámek, Rytířský sál:
  pátek 14. června od 19.00 hod.


V rámci Jihočeského festivalu Concertino Praga proběhnou ještě další doprovodné akce.

 

autor: Tomáš Chmelár
Spustit audio

Více o tématu