Statut

Český rozhlas a Akademie klasické hudby vyhlašují dne 01.05.2021

Statut Concertino Praga
Dvořákova rozhlasová mezinárodní soutěž pro mladé hudebníky

Účinnost od 01.05.2021

Čl. 1 Předmět Statutu
1. Tento Statut upravuje název, sídlo, osoby spolupořadatelů, místo působnosti, základní smysl činnosti, poslání, organizaci, strukturu, soutěžní řád, práva a povinnosti účastníků a způsob financování mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga s podtitulem „Dvořákova rozhlasová mezinárodní soutěž pro mladé hudebníky“ (dále jen „soutěž Concertino Praga“).

2. Tento Statut je závazný pro všechny organizační složky Českého rozhlasu (dále jen „ČRo“), Akademii klasické hudby, z.ú. (dále jen „AKH“) a pro všechny účastníky soutěže.

Čl. 2 Poslání Concertino Praga
1. Mezinárodní víceoborová rozhlasová soutěž mladých hudebníků byla založena v roce 1966 z iniciativy redakce hudebního vysílání pro děti a mládež Československého rozhlasu.

2. Posláním soutěže je vyhledávat mladé mimořádné talenty z národních hudebních škol, nejlepší z nich představit odborníkům i publiku a přiblížit jejich schopnosti posluchačům a divákům v rozhlasovém, televizním, internetovém vysílání a v rámci živých soutěžních a koncertních vystoupení.

3. Prostřednictvím dramaturgie soutěžního repertoáru, veřejných koncertů a rozhlasových pořadů soutěž propaguje českou hudbu v celosvětovém měřítku.

4. Podporou dalšího osobnostního a profesního rozvoje laureátů soutěže usilují spolupořadatelé o časový přesah pozitivního vlivu účasti mladých hudebníků na této soutěži nad časový rámec jejího vlastního konání.

Čl. 3 Sídlo, pořadatelství a organizace Concertino Praga
1. Sídlem soutěže Concertino Praga je Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 – Vinohrady.

2. Soutěž pořádají s platností pro soutěžní ročník 2020 od 1. 5. 2019 každoročně v roli spolupořadatelů Český rozhlas (dále jako „ČRo“) a Akademie klasické hudby, z.ú. (dále jako „AKH“), společně dále jako „pořadatelé“. Organizací je pověřen útvar Výroba Českého rozhlasu ve spolupráci s AKH (dále jen „organizátor soutěže“).

3. Vztahy mezi pořadateli upravuje Smlouva o pořadatelství mezi Českým rozhlasem a Akademií klasické hudby, z.ú.

Čl. 4 Struktura soutěže
1. Vrcholným orgánem soutěže Concertino Praga je ředitelství soutěže. Ředitelství soutěže se skládá z jednoho zástupce ČRo a jednoho zástupce AKH.

2. Zástupce ČRo jmenuje generální ředitel ČRo. Zástupce AKH jmenuje ředitel AKH.

3. Soutěž vyhlašuje její pořadatel obvykle do 15. května příslušného kalendářního roku. Jako doplňující pokyny k realizaci konkrétního ročníku soutěže a festivalu pořadatelé stanovují Podmínky soutěže, které po vyhlášení rozesílají svým partnerům v zahraničí i České republice a zveřejňují je na webu soutěže.

4. Soutěž Concertino Praga je členem Evropské unie hudebních soutěží mládeže (EMCY) – The European Union of Music Competition for Youth – se sídlem v Mnichově.

5. Podtitul soutěže v cizích jazycích:
a) Antonín Dvořák International Radio Competition for Young Musicians,
b) Antonín Dvořák Internationaler Rundfunkwettbewerb junger Musiker,
c) Antonín Dvořák Concours radiophonique international des jeunes musiciens,
d) Meždunarodnyj radiokonkurs junych muzykantov imeni Antonina Dvoržaka.

6. Součástí soutěže Concertino Praga je Jihočeský festival Concertino Praga, který na ni termínově navazuje.

Čl. 5 Soutěžní řád
1. Soutěž se koná jako multioborová každý rok v kategorii sólové hry v základní struktuře na následující hudební nástroje, kdy soutěžní výkony jsou posuzovány společně bez ohledu na hudební nástroj, na nějž byl soutěžní výkon proveden: housle – violoncello – harfa – kytara – klavír – cembalo – akordeon – flétna – hoboj – klarinet – saxofon – fagot – trubka – lesní roh – trombón.

2. Ředitelství Concertino Praga si vyhrazuje právo měnit soutěžní kategorie. Seznam hudebních nástrojů může být na základě doporučení soutěžních porot nebo umělecké a pedagogické veřejnosti upraven. Pro každý ročník je výčet soutěžících hudebních nástrojů vymezen Podmínkami soutěže a takový výčet, pakliže se bude od Statutu odchylovat, nevyžaduje jeho změnu.

3. Od ročníku 2021 se souběžně koná každé dva roky soutěž v kategorii komorní hry ve formacích: od dua po sexteto v libovolném nástrojovém obsazení; soubor může obsahovat nejvýše jeden klávesový nástroj.

4. Ve hře na jeden z následujících sólových nástrojů – housle, violoncello, harfa, kytara, klavír, cembalo a akordeon – se mohou soutěže zúčastnit hudebníci, kteří v době konání finálového veřejného soutěžního kola nedovrší 16 let. Termín finálového kola je stanoven pro každý ročník zvlášť.

5. Ve hře na jeden z následujících sólových nástrojů – flétna, hoboj, klarinet, saxofon, fagot, trubka, lesní roh a trombón – se soutěže mohou zúčastnit hudebníci, kteří v době konání finálového veřejného soutěžního kola nedovrší 17 let. Termín finálového kola je stanoven pro každý ročník zvlášť.

6. Ve hře na některý z dodatečně přidaných sólových nástrojů nad rámec výše uvedeného výčtu dle článku 5.2. bude věkový limit stanoven ředitelstvím soutěže v příslušných ročníkových podmínkách.

7. V soutěži komorní hra v obsazení duo až sexteto se mohou soutěže zúčastnit soubory, u nichž věkový průměr členů souboru v době konání finálového veřejného soutěžního kola nepřesáhne průměrný věkový limit 20 let. Nejstarší člen souboru nesmí dovršit v době konání finálového veřejného soutěžního kola 21 let.

8. Mladí umělci se soutěže účastní prostřednictvím zvukových záznamů soutěžních výkonů, které jsou pořízeny bez následné editace jako záznam uměleckého výkonu (bez tzv. „střihu“) a společně s přihláškou do soutěže je zasílají přímo na adresu sídla soutěže buď:
a) sami v případě plnoletosti,
b) prostřednictvím svého zákonného zástupce před dovršením plnoletosti,
c) prostřednictvím přihlašující organizace (např. hudební škola),
d) nebo prostřednictvím rozhlasové organizace.

9. Soutěž Concertino Praga přijímá do soutěže pouze profesionální nahrávky, které vznikly v rámci jednoho časového úseku.

10. Hodnocení soutěžícího odbornými porotami ovlivňuje i vyspělost výběru soutěžního repertoáru soutěžícím s přihlédnutím k propagaci díla Antonína Dvořáka a dalších českých autorů. Soutěžní zvukové záznamy obsahují skladbu nebo skladby podle volby soutěžícího v rozsahu minimálně 20 a maximálně 30 min. Pořadatel zveřejní v Podmínkách soutěže seznam doporučených soutěžních skladeb, jejichž provedení má na hodnocení soutěžních výkonů pozitivní dopad, může být jedním z hodnotících kritérií a na jejichž provedení se mohou vázat i speciální ceny od nadací pečujících o hudební odkazy skladatelů. Tyto ceny budou průběžně zveřejňovány na webu soutěže. Ceny pro vítěze od pořadatelů jsou pro každý ročník soutěže zveřejněny v Podmínkách soutěže.

11. Technické parametry pro pořízení zvukového záznamu určuje organizátor soutěže v Podmínkách soutěže s přihlédnutím k účelu, kterým je jejich hodnocení v soutěži a užití v rozhlasovém vysílání.

12. Přihláška k účasti v soutěži Concertino Praga je zároveň prohlášením, že soutěžící (pakliže je sám zhotovitelem soutěžního snímku) nebo přihlašující organizace a soutěžící (pakliže je přihlašující organizace zhotovitelem soutěžního snímku), jejichž výkony budou hodnoceny, se podrobují tomuto Statutu a Podmínkám soutěže. Toto prohlášení je zároveň souhlasem s použitím materiálů požadovaných v Podmínkách soutěže a udělením časově a teritoriálně neomezené licence k užití zaslaného soutěžního snímku v rozhlasovém a audiovizuálním vysílání, streamingu a on demand užití na webových stránkách soutěže, Českého rozhlasu, Akademie klasické hudby, z.ú. a oficiálních partnerů soutěže. Tato licence se vztahuje na práva výkonného umělce, výrobce zvukového a zvukově obrazového záznamu. Tento licenční souhlas se vztahuje i na vytvoření veškerých zvukových a zvukově obrazových záznamů či přenosů soutěžních výkonů kandidáta, které vytvoří v rámci své účasti v soutěži po dobu jejího trvání, a to včetně účasti na následném Jihočeském festivalu Concertino Praga. Ve vztahu k autorům hudby a nakladatelům si práva k vysílání a šíření prostřednictvím internetu zajišťuje pořadatel.

13. Soutěžící nebo přihlašující organizace zašle organizátorovi v termínu udaném v Podmínkách soutěže soutěžní zvukový záznam výkonů v přihlášených soutěžních oborech. Náklady spojené s pořízením soutěžních zvukových záznamů zaslaných do soutěže nese soutěžící, pakliže je sám zhotovitelem soutěžního snímku, nebo přihlašující organizace, která jej zhotovila. Zároveň vyplní všechny náležitosti přihlášky soutěže – viz Podmínky soutěže.

14. V případě, že soutěžícího přihlásila do soutěže organizace, může tato organizace přihlásit nejvýše 5 kandidátů bez ohledu na hudební nástroj, na který soutěžící hrají. V případě souběhu ročníku, v němž je pořádána soutěž jak v kategorii sólové, tak i komorní hry, může jedna organizace přihlásit do každé soutěžní kategorie nejvýše 5 kandidátů.

15. Výkony soutěžících hodnotí odborné poroty jmenované ředitelstvím soutěže. Pořadatelé také jmenují předsedy porot. Specifikace porot, jejich složení a další podmínky vztahující se k porotám pro jednotlivé ročníky jsou uvedeny v Podmínkách soutěže. Složení porot je průběžně zveřejňováno na webových stránkách soutěže.

16. Před hodnocením soutěžních zvukových záznamů v každém soutěžním kole před zahájením zasedání poroty upřesní zástupce pořadatele hodnotící kritéria a postup práce poroty. Porota hodnotí soutěžní zvukové záznamy anonymně pod pořadovými čísly. Výsledek hodnocení zaznamená zástupce pořadatele do bodovacího listu.

17. O výsledcích soutěžních kol založených na posleších soutěžních nahrávek vyrozumí organizátor soutěže soutěžící, přihlašující organizace a EBU do 5 pracovních dnů od data, kdy rozhodnutí poroty padlo.

18. Po stanovení postupujících do finálových veřejných kol se porotě oznámí jména, věk, národnost a hudebně-vzdělávací instituce soutěžících finalistů.

19. Finálové kolo proběhne v kategorii sólové hry formou veřejného živého koncertu s orchestrem spojeného s přímým rozhlasovým přenosem ČRo v rámci mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha.

20. Finálové kolo proběhne v kategorii komorní hry formou veřejného živého koncertu spojeného s přímým rozhlasovým přenosem spolupořadatele ČRo v rámci mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha.

21. Veřejná finálová kola v obou kategoriích mohou být zaznamenána i formou audiovizuální za účelem šíření televizním vysíláním a prostřednictvím internetu na webových stránkách pořadatelů a jejich partnerských organizací.

22. Ve veřejných finálových kolech obou kategorií poroty rozhodují o laureátech a rozdělení jednotlivých cen. Rozhodnutí následuje bezprostředně po ukončení finálového vystoupení všech účastníků a ceremoniál oceňování je součástí veřejného koncertu v rámci festivalu Dvořákova Praha.

23. Poroty pro veřejná finálová kola udílí v obou soutěžních kategoriích první, druhou a třetí cenu. Dělení cen je nepřípustné. Nositelé prvních, druhých a třetích cen získávají titul laureát mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga. Finalisté, jimž není udělena první až třetí cena, se stávají nositeli Čestného uznání prvního stupně. Poroty pro veřejná finálová kola mají právo neudělit některou z cen.

24. Nositelé cen obdrží od organizátora soutěže odměny, jejichž forma a výše je stanovena pro každý ročník v Podmínkách soutěže. Seznam cen bude průběžně zveřejňován a doplňován na webu soutěže. Odměny pro finalisty soutěže budou předány v rámci finálového soutěžního večera MHF Dvořákova Praha.

25. Mezinárodní porota může dále udělit ceny ve finančním i nefinančním plnění za pozoruhodné interpretační výkony, případně další ocenění hudebních institucí. Jejich seznam bude pro každý rok uveden v Podmínkách soutěže. Ředitelství soutěže si vyhrazuje právo po zveřejnění Podmínek soutěže seznam udílených cen rozšířit.

26. Odměnou pro všechny laureáty a držitele čestných uznání je pobyt v České republice na náklady pořadatele spojený s jejich vystoupeními na Jihočeském festivalu Concertino Praga. Tato vystoupení laureátů jsou nedílnou součástí jejich soutěžní účasti, a nejsou proto honorována. ČRo nabídne prostřednictvím EBU, příp. dalším rozhlasovým organizacím koncerty k přímému nebo zpožděnému vysílání. Na požádání zašle interpretům kopie zvukových záznamů, zachycujících jejich výkony v rámci soutěže a Jihočeského festivalu.

Čl. 6 Zvláštní ustanovení
1. Soutěže se nemohou zúčastnit soutěžící, kteří obdrželi v minulosti 1.–3. cenu v dané kategorii. To znamená, že soutěžící, kteří v minulosti obdrželi 1.–3. cenu v sólové kategorii, se mohou přihlásit do komorní kategorie a naopak. Není ovšem možné se znova přihlásit do stejné kategorie, v rámci níž soutěžící již jednou obdržel titul laureáta.

2. V souvislosti s konáním soutěže Concertino Praga hradí pořadatelé:
a) cestovné, ubytování a stravování porotců;

b) odměnu porotcům za práci v porotě;

c) cestovné, ubytování a stravování pozvaných finalistů, náhradníků a jejich nezbytného doprovodu (v případě nezletilosti laureátů). Po dobu zmíněných akcí bude za účastníky z České republiky zodpovědný pracovník Českého rozhlasu. Doprovod zákonného zástupce je povolen, náklady z toho plynoucí hradí zákonný zástupce;

d) náklady spojené s uspořádáním 2. kola v Praze a Jihočeského festivalu;

e) členský příspěvek v EMCY v souvislosti se členstvím soutěže v této organizaci, jehož výši určuje každoroční generální zasedání EMCY;

f) náklady spojené s pořízením zvukových záznamů 2. finálového kola a koncertů Jihočeského festivalu.

3. Podáním přihlášky do soutěže soutěžící, případně přihlašující organizace, potvrzuje, že:
a) na vlastní náklady licenčně vypořádala veškerá autorská a související práva, spojená s vytvořením, zaznamenáním a následným užitím zaznamenaných uměleckých výkonů hudebních děl soutěžícími a jejich spoluúčinkujícími pro účely výroby a přihlášení snímků do soutěže. Práva výkonného umělce dále pak v rozsahu územně, časově a množstevně neomezeném tak, aby pořadatel soutěže s nimi mohl nakládat způsoby vyhrazenými v Podmínkách soutěže, zejména formou terestrického a digitálního vysílání;

b) je výhradním nositelem práv výrobce zvukového záznamu k soutěžním snímkům a v souvislosti s jejich přihlášením do soutěže uděluje pořadateli souhlas k jejich neomezenému nakládání pro účely soutěže dle soutěžních pravidel a případné nároky třetích osob plynoucí z nepravdivého sdělení výrobce a z neoprávněného udělení souhlasu pořadateli řádně a včas vypořádá.

4. Za organizaci a ekonomické podklady soutěže jsou zodpovědní pořadatelé soutěže.

Čl. 7 Závěrečné ustanovení

Tento Statut plně nahrazuje Statut Concertino Praga ze dne 27.05.2020

Mgr. René Zavoral
generální ředitel Českého rozhlasu

Ing. Robert Kolář
ředitel Akademie klasické hudby, z.ú.